Connect with us

Hi, what are you looking for?

Sastra

Babad Panjalu

PUPUH I
ASMARANDANA

 1. //Kasmaran panganggitgending / Basa Sunda lumayanan / Kasar sakalangkung awon / Kirang tindak tatakrama /Ngarang kirang panalar / Ngan bawining tina maksud / Medarkeun pusaka rama//
 2. //Rama jumeneng bupati / Di Panjalu nagarana / Lamina jeneng bupatos / Ngan dua puluh dalapan / Tahun nyepeng Bupatya / Dugi sewu dlapan ratus / Salapan welas punjulna//
 3. //Kenging putusan bisluit / Ti Kangjeng Baginda Raja / Kenging ganjaran bupatos / Eta nugrahan pasihan /Pansiun kahurmatan / Rapi harta jalma tugur / Sanesna dipasih sawah//
 4. //Lami nyepengna pangasih / Rupi harta sareng sawah /Ditambah salawe pancen / Dina kalam midanna /Nyepeng kapansiunan / Tilu puluh tilu tahun / Dumugi wapatna pisan /
 5. //Tadi keur jumeneng v/eling / Miwejang medar piwulang /Lampah sae sareng awon / Tulad lampah kahadean / Nu goreng clisingkahan/ Poma-poma masing tuhu / Regepkeun piwejang rama//
 6. //Reujeung ieu Ama titip / Ku ujang kudu tampanan / Anggep simpen masing hade / Hiji buku bab pusaka /Tina awal mulana /Awitnu ngadamel situ / Lengkong buktina gumelar//
 7. //Ujang poma sing nastiti / Paham ingat salawasna / Sabab ama enggeus kolot /Malar nular caritana / Tah ujang ieu tampa / Ditampi jeung sembah sujud / Pasihan wewekas rama//
 8. //Teu lami waktuna deui / Tina antara wuwulang / Antawis satahun yaktos / Rama ngangluh lajeng wapat / Mulih kakalanggengan / Sigeg teu panjang dicatur / Walastra ka rahmattulah//
 9. //Putra nu katilar tadi / Harita masih jajaka / Ditilar langkung prihatos / Taya pisan pangabisa / Henteu pisan sakolah / Nya ieu nu ujud nangtung / Gelar pun Prajadinata//
 10. //Watek titis tulis diri / Ngan berkahna para cacah / Gede leutik mangkon gawe / Kasebat jadi kapala / Di sawewengkon desa / Meunang pangkat jadi kuwu / Di Mawarah nu gumelar//
 11. //Sih pangaksa nu ningali / Kana ieu seseratan /Nuwun pangampunten bae / Sewu laksa nuwun maap / Pon anu dicarita / Sewu nuwun sih samalum / Samudaya kalepatan//
 12. //Reh simkuring kumaconggih / Nyarioskeun nu baheula / Ari anu dicarios / Manawi wetuk dangdingna / Nu kasebat pusaka / Tah gelar babad Panjalu / Manawi leres dangdingna//
 13. //Ari anu jadi kawit / Sangyang Prabu Boros Ngora / Mangkon Panjalu karaton / Ngalajengkeun ti ramana / Estu tanah pusaka / Kasebat dayeuh Panjalu / Nelah durnugi ayeuna//
 14. //Tidinya ngabangun deui / Damel situ gede pisan / Anu dingaranan Lengkong / Dikinten eta legana / Satus pat puluh bata / Etangan nu enggeus tangtu / Sakitu anu gumelar//
 15. //Sareng aya hiji deui / Dina tengah situ eta / Nusa basa jawa pulo / Nu didamel padaleman / Lir kuta saputerna / Situ ngawengku kadatun / Mungal waas nu ningalan//
 16. //Pinggir cai bumi mantri / Kaler kidul kulon wetan / Beres parele sakabeh / Katampi ku paimahan / para abdi sadaya / Katingalna surup payus / Tur masih anyar babakan//
 17. //Eukeur musim sarwa jadi / Pepelakan rupa-rupa / Kadu manggu jeruk paseh / Dukuh pisitan rambutan / Jeruk bali jeung kalar / Jeruk manis mipis purut / Kadongdong jeung gandaria//
 18. //Sanesna henteu kawincik / Sigeg enggalkeun carita / Nagri anyar langen maher / Lawang kawitan ukiran / Sarta taya nu jaga / Gulang-gulang jadi pamuk / Nami pun Otek’ geus nelah//
 19. Unggal poe unggal peuting / tara ingkah tina tempat / Henteu lian deui gawe / Marek sila bari jaga / Ngajaga bab drigama / Adat luang na karuhun / Taki faberi lampahna//
 20. //Lawang nu kadua deui / Santosa sarta prayoga / Tungtung pintu ngujur ngulon / Sasak gede sarta panjang / Santosa dijarambah / Nu katelah Cukang Padung / Nelah dungkap ka ayeuna//
 21. //Rea abdi balawiri / Wantuning nagara anyar / Beurat beunghar jeung kamukten / Senang taya kakirangan / Sakarsa diluluran / Saniskanten nu dimaksad / Laksana sakarsa harsa//
 22. //Kocapna sang Prabu deui / Geus kagungan dua putra / Putra prakosa karasep / Rupi gilig jeung prakasa / Pameget duanana / Raka rai runtut rukun / Sami dedeg pangadegna//
 23. //Siang damelna pelesir / Raka rai sasarengan / Ngaheurap di situ Lengkong / Ngubeng muter pinggir nusa / Ari nu ditunggangan / Teu sanes sampan parahu / Bukti dungkap ka ayeuna//
 24. //Raina dikocap deui / Gagah sami jeung rakana / Sapertos nu kembar bae / Kuring menak kasamaran / Ningal sami dedegna / Salira sami tur jangkung / Henteu aya papadana//
 25. //Nami putra nomor hiji / Raden Arya Kuning nelah / Nomor dua kacarios / Rai nu burey namina / Raden Arya Kancana / Namina enggeus kamashur / Dua putra kacarita//
 26. //Adat perlampahna rai / Tara kersa pelesiran / Jeung raka papisah bae / Kabogohna pepelakan / Di sajroning nagara / Bubuahan cukul mulus / Bray siang ngan pepelakan//
 27. //Malah satempatna deui / Ngadamel sahiji nusa / Nu katelah Nusa Pakel / Paragi ameng amengan / Saban siang di dinya / Melak buahna diatur / Diajar sarta dikenca//
 28. //Melak mangpelem kaweni / Buah bidang buah bapang / Buah cengkir buah gedong / Salianna teu diserat / Tinangtu kalah papan / Galur catur nu ditutur / Tempat ieu pakebonan//
 29. //Mashur nelah ka kiwari / Kacatur pragi amengan / Nu nyarebat Nusa Pakel / Cantikning anu baheula / Asal melak bubuahan / Tumurun kaputra putu / Kitu awal pusakana//
 30. //Sigeg nu dicatur deui / Tempat bumi kapatihan / Pernah kulon dina jontor / Di payun aya paseban / Tempat anu seseban / Ujung winangun geus tangtu / Bareng tatamu nu dungkap//
 31. //Direnggi dipancak suri / Dipapaes kaanehan / Wantuning dina patamon / Cantik pinter papalihna / Biraksana laksana / Salir padamelan putus / Unjuk damel saprag’anana//
 32. //Sang Prabu nampi beresih / Sadayana padamelan / Teu aya anu dicale / Budi niskara ka manah / Nunjuk ringkat pinterna / Kasmahur patih Panjalu / Dumugi sewu putuna//
 33. //Karang palataran resik / Wiar wera titingalan / Henteu meunang pisan kotor / Nu teu nurut dihukuman / Adat lumbrah baheula / Hukumna berok belenggu / Ditempatkeun di paseban//
 34. //Sinigeg dikocap deui / Prabu Sangyang Boros Ngora / Aya manah karsa lereh / Pasrah damel kaputrana / Putra nu pangcikalna / Kempel rerempug jeung sepuh / Sarta raden patih pisan//
 35. //Prabu Sangiyang ngalahir / Ka sepuh jeung ka patihna / Menta karempugan maneh / Niat seseren ka anak / Muga pada rempugan / Sakabeh urang Panjalu / Tah sakitu nya pamenta//
 36. //Ti dinya lami badami / Patih serta praponggawa / Ku sadaya geus kahartos / Reh urang aya pariksa / Kitu ratu kersana / Kumaha ayeuna batur / Sadaya kudu unjukan//
 37. //Unjukan sadaya abdi / Ngiringan sadaya karsa / Teu aya hiji nu menggok / Mangga ngiring karsa raja / Teu sanes rek ngaula / Siang wengi rek dijungjung / Ngaula setya kang putra//
 38. //Sang Prabu ngalahir deui / Ka patih para ponggawa / Na ha enggeus rampug kabeh / Patih pra sepah unjukan / Nuwun dawuh paduka / Sareng sewu sembah sujud / Dumeh rek karsa paduka//
 39. //Sang Prabu ngalahir manis / Ka sadaya para sepah / Muji sukur ka maraneh / Kadar aing kalaksananan / Trima dunya aherat / Muji sukur ka Yang Agung / Ka Gusti nu sipat rahman//
 40. //Harita keneh ngalahir / Ka patih lajeng nimbalan / Isuk dina poe Senen / Sakabeh kudu timbulan / Abdi pra mantri kabeh / Masing-masing pada kumpul / Isukna urang ngistrenan//
 41. //Papakean masing resik / Salianna pahurmatan / Sadiakeun masing rame / Ulah aya kakurangan / Atur nu tumpak kuda / Lampit jampana jeung tandu / Sarta kasinomanana//
 42. //Ari prabot anu aing / Sadia di padaleuman / Kumpulkeun bae di jero / Bareng jeung aing kaluar / Sarta jeung pangantenna / Isuk Senen pukul tujuh / Sadiakeun di tempatna//
 43. //Patih nyembah geus jung indit /Angkat gasik gagancangan / Nganggo payung seret hejo / Dijalan bari titimbal / Ngatur para ponggawa / Ka dieu batur karumpul / Tua anom didawuhan//

PUPUH II
S I N O M

 1. //Isukna enggeus sadia / Ponggawa jeung para mantri / Saperti nu rek elaran / Upacarana marapit / Ngaderes kuring leutik / Kamantren parentul hurung / Sadia pikeun mapag / Tatamu enggeus rapih / Kantun ngantos jengkarna ti padaleman//
 2. //Ti dinya Den Patih mangkat / Diiring ku para mantri / Pra ponggawa sadayana / Bareng abdi-abdi leutik / Tatabeuhan dicangking / Salendro renteng jeung degung / Tarebang tarawangsa / Kekeprak calung kacapi / Warna rupa karinding sarta sulingna//
 3. //Genta bareng kelenengan / Kolotok koprak teu kari / Bawaning ku kasukaan / Saboga-boga dijinjing / Bawaning suka ati / Nu surak kocap ngaguruh / Sapolah-polah jalma / Jojogedan ragag-rigig / Warna rupa aya anu bobodoran//
 4. //Kocap Raja putra jengkar / Putra panganten nu ngiring / Bareng pra istri sadaya / Sepuh kulawarga ngiring / Teu aya anu kari / Jaba nuturkeun kadaton / Ear rame nu surak / Melas-melis sora suling / Narawangan calung rebab tarawangsa//
 5. //Raja nunggangan jampana / Para istri dina joli / Dihapit para ponggawa / Para mantri ti pandeuri / Upacara ngabaris / Di pungkur sarta di payun / Den patih tunggang kuda / Tiheula bade sayagi / Nyayagian Sang Prabu bade ngistrenan//
 6. //Rawuh teu antara lila / Ka kapatihan geus sumping / Rama putra geus lalenggah / Garwa sareng para istri / Kapatihan heurin usik / Ngagimbung nu ngiring ratu / Ear nu susurakan / Ngageder asa ka indit / Patih nyaur he batur eureunan heula//
 7. //Jempe repeh sadayana / Geus teu bisa usik malik / Saperti gaang katincak / Tina sakalangkung ajrih / Ngantos pidawuh gusti / Nyelang Raden Patih nyaur / Ka para ponggawana / Ka abdi jeung paramantri / Saprantosna poma ulah rek rarobih//
 8. //Prabu Sangyang Boros Ngora / Ngadawuh ka Raden Patih / Sareng ka abdi sadaya / Geus henteu diwiji wiji / Kami rek menta saksi / Masrahkeun lungguh tumenggung / Ka ieu anak cikal / Nya Raden Aria Kuning / Banda-banda sarawuh jeung nagarana//
 9. //Sarta nitipkeun jenengna / Kumaula sing gumati / Diturut saparantehna / Poma ulah gindi pikir / Ulah silung nya ati / Ngaula sing hade laku / Saregep kumaula / Ngaulaan anak aing / Henteu panjang regepkeun eta papatah//
 10. //Cung nyembah abdi sadaya / Katampi pangasih gusti / Miwejang abdi sadaya / Ku Abdi prantos ka budi / Tadi kadawuh gusti / Rewu laksa abdi nuwun / Geus moal aya nu mungpang / ngaulakeun putra gusti / Raden Arya Kuning nu mangkon karajan//
 11. //Ger surak bareng tabeuhan / Patamon asa kaindit / Warna rupa polah jalma / Nu ngabodor ragagrigig / Rea nu selang-seling / Katalanjur sampe lanjung / Hawa soara jalma / Nyeri hulu torek ceuli / Geus cep surak reungeukeun miwulang putra//
 12. //Sang Prabu hibat ka putra / Ratu Anom Arya Kuning / Ama pasrah saayana / Rupa barang eusi bumi / Rupa emas jeung duit / Kaayaan di Panjalu / Jeung ieu barang pusaka / Anggep simpen ati-ati / Tah rupana ku Eneng geura tampanan//
 13. //Hiji rupa ieu pedang / Kadua rupana encit / Katilu eta rupana / Loceng anu semu leutik / Simpen masing gumati / Keur pusaka anak incu / Jeung rupa kuluk raksukan / Ditempatkeun di nu resik / Tempatna misah ti sejen barang urang//
 14. //Tutas tigas hibat rama / Pusaka prantos ditampi / Cung nyembah lajengmunjungan / Lenggah mando sarta taklim / Digentos ku Den Patih / Pra ponggawa para sepuh / Sami pada marunjungan / Abdi leutik kitu deui / Basana teh nuhunkeun hibar pandunga//
 15. //Sinigeg lajeng bubaran / Ti kapatihan marulih / Satempatna sabumina / Salesih taya nu kari / Raden Aria Kuning / Rama putra di kadatun / Lenggah di padaleman / Anu eukeur jeneng waii / Waktu eta rama kang putra ngandika//
 16. //Sakalian ama wekas / Popoyan pamit rek ngalih / Ngajugjug ka dayeuh Jampang / Rempug teu rempug geus pasti / Niat di poe Kemis / Pamenta ama sakitu / Putra teu prak ngawalonan / Ajrih tumpeg ngelas ati / Tina hawrah ngawangru pisah jeung rama//
 17. //Dalah moal dikumaha / Eta geus dihin pinasti / Raga badan tampa polah / Titis tulis enggeus pasti / Nya ayeuna pinanggih / Kadar karsana Yang Agung / Rama patinggal jeung putra / Hanteu panjang dipimanah / Enggal bae nyaur patih//
 18. //Enggeus dongkap kapayunan / Den Arya Kuning ngalahir / Heh kieu Paman Patih / Numawi enggal disaur / Reh aya karsa rama / Ngadawuh bade rek ngalih / Poe Kemis kitu pitungkasna rama// (Kurang dua pada).
 19. //Pindah panggenan ka Jampang / Bareng enggeus Raden Patih / Lajeng pitaros ka putra / Naha margina teh Gusti / Den Arya walon deui / Margi lantaran teu maphum / Sinigeg nu ka kocap / Isuk dina poe Kemis / Pra ponggawa para mantri sing sadia//
 20. //Sadaya teu langkung paman / Raracik nu ngiring ngalih / Ulah aya kakirangan / Gancangkeun masingna rapih / Den Patih hatur talim / Tigas dawuh bade mundur / Den Arya ngaidinan / Cung nyembah Den Patih indit / Gudag-gidig mulih lajeng ka paseban//
 21. //Sadungkap lajeng titimbal / Ka priyayi jalma kemit / Maneh kemit kudu leumpang / Ngumpulkeun ponggawa mantri / Jalma kemit arindit / Burubul anu disaur / Geus hempak di paseban / Lajeng Den Patih weweling / He numantak diogan aya dawuhan//
 22. //Tah kieu dawuhanana / Rungu ku sakabeh mantri / Aya karsana ramana / Poe isuk bade ngalih / Dawuhna Sri Bupati / Sakabeh kudu rigurung / Ngaderek ka Sangiyang / Anggon-anggon sing raresik / Sarta bawa tandu jali gerebongna//
 23. //Caturkeun bae isukna / Sadaya enggeus tarapti / Kuda jalma jeung gotongan / Sarta jeung ponggawa mantri / Di kapatihan ngabaris / Kantun ngantosan Sang Prabu / Den Patih lajeng angkat / Ka padaleman geus sumping / Lajeng munjuh kantun ngantosan kakersa//
 24. //Sukur ari geus sadia / Tarapti nu baris ngiring / Putra mo bisa ngiringan / Wakil bae Paman Patih / Bareng ponggawa mantri / Ulah aya anu kantun / Lajeng putra unjukan / Karama nu badengalih / Unjuk sembah kulanun prantos sadia//
 25. //Putra nu bade dicandak / Raina Aria Kuning / Rahaden Arya Kancana / Langkung binangkit berbudi / Panganggo ahli tani / Tegesna nu dipicatur / Aturan pepelakan / Damelna ngawincik-wincik / Warna rupa siki petetan dipelak//
 26. //Sigeg kocap nu rek angkat / Putra sujud bari nangis / Ngawawaas nu rek angkat / Raka rai kitu deui / Duh adi kuma teuing / Akang kantun di Panjalu / Geunggang nyorangan pisan / Gan pamuga muga rai / Sambung dunga rai papisah jeung kakang//
 27. //Prabu sangiyang bral jengkar / Lajeng nitih kana joli / Salianna nu badarat / Tandu gerebong ku istri / Di jalan heurin usik / Pacampuh gotongan tandu / Ear soara kuda / Nu nitih ponggawa mantri / Abdi-abdi upacara nu badarat//
 28. //Henteu kocap di jalanna / Catur cunduk enggeus sumping / Ka Jampang anu diseja / Kaget awewe lalaki / Urang Jampang geus singkil / Ngurus pakepruk keur nyuguh / Semah hempak ngajajar / Di Jampang geus heurin usik / Silih taros semah bareng pamajikan//
 29. //Geus tugenah anu pindah / Catur nu ngiring rek balik / Tina enggeus kalamian / Raden Patih lajeng pamit / Dumeuheus sembah talim / Nun abdi bade piunjuk / Manawi kawidian / Abdi nyuwun idin balik / Sarawuhna piunjuk abdi sadaya//
 30. //Sangiyang lajeng ngandika / He kabeh para ponggawi / Geus kateda katarima / Lahir batin moal lali / Pangaulaan tadi / tegas mantep tutug ngestu / Gan muga saterusna / Ngaulakeun anak kami / Poma-poma lampah masing ariyatna//
 31. //Sangiyang geus kawidian / Hade maneh geura balik / Tidinya lajeng munjungan / Sami paca amit balik / Kabeh ponggawa mantri / Bubar teu aya nu kantun / Teu kocap di jalanna / Caturkeun bae geus sumping / Lajeng bae unjukeun dawuhan rama//
 32. //Teu aya anu kaliwat / Dawuhan ramana tadi / Parantos Patih unjukan / Pamit rek mulih ka bumi / Kitu deui pra mantri / Sadaya sami malundur / Saimah satempatna / Sinigeg geus masing-masing / Sanes pasal catur nu keur suka manah//
 33. //Raden Arya Kuning kocap / Keur jeneng nya sugih mukti / Beurat beunghar rea barang / Rea kuda sapi munding / Sairing karsa jadi / Jeung mantri ponggawa rukun / Taya hiji nu mungpang / Adil tara pilih kasih / Humanggapira teu pisan dibeda-beda//

PUPUH III
K I N A N T I

 1. //Galur catur cara pantun / Cik tunda balikeun deui / Malar rambat caritana / Pinuju keur sugih mukti / Beurat beunghar suka manah / Abdi-abdi senang ati//
 2. //Nyaeta Dalem Panjalu / Keur ngaraos raos galih / Lajeng bae miwarangan / Hiji Mantri nyaur Patih / Utusan enggeus bral mangka / Ka kapatihan geus nepi//
 3. //Teu lila Den Patih jebul / Sarta kairing ku mantri / Lajeng bae ngadeuheusan /Nyembah hurmat sarta talim /Kieu nu matak diogan / Putra rek aya badami//
 4. //Mang Patih manawa rempug / Abdi sarta para mantri / Kumahalamun miwarang / Ka rama nyuhunkeun idin / Rek ngutus sahiji jalma / Ka Jampang ki Budi sakti//
 5. //Maksud hayang bedah situ / Teu wani samemeh idin / Den Patih cengkat unjukan / Ulah panjang dipigalih / Rempag ngiring ka dawuhan /Sakumaha karsa Gusti//
 6. //Enggal bae lajeng nyaur / Ka ngaran ki Budi sakti / Gancang maneh geura leumpang / Karama nyuwun paidin / Kitu maneh nya unjukan / Nuwun putusan nu pasti//
 7. //Utusan harita geus jung / Leumpang gancang gusak-gasik / Teu kacatur di jalanna / Ka Jampang catur geus nepi / Kasondong Sang Prabu lenggah / Dideuheusan abdi-abdi//
 8. Ngareret ningal ka pungkur / Aya Kai Buni Sakti / Kagetna nanyakeun beja / Dina sajero panggalih / Lajeng Sang Prabu mariksa / Ka Kiai Buni Sakti//
 9. //Maneh teh ngemban piutus / Atawa karep pribadi / Cung nyembah bareng unjukan / Nun sumuhan dawuh Gusti / Sayaktos ngemban timbalan / Diutus ku putra Gusti//
 10. //Saprakawis kapiunjuk / Salam sembah Putra Gusti / Dua nuju kasugengan / Berkahna pangestu Gusti / Putra putu sadayana / Titip sembah pangabakti//
 11. //Prakawis anu katilu / Panuhunan Putra Gusti / Sanget mugi karilahan / Upami bae teu idin / Paduka dilungsur lenggah / Ka Panjalu kedah linggih//
 12. //Palay kersa bedah situ / Sareng rempag para abdi / Sakitu piunjuk putra / Dijereh beres salesih / Teu aya anu kaliwat / Sacatur Ki Buni Sakti//
 13. //Ku Sang Prabu kapirungu / Sapiunjukna Kiai / Henteu panjang dipimanah / Lajeng nyaur Sri Bupati / Eh Buni Sakti ayeuna / Bedah situ kami idin//
 14. //Prakara kami dilungsur / Ka Panjalu moal indit / Kajaba ieu nitahan / Ka Arya Kancana wakil / Tutas dawuhna Sangiyang / Ka Kiai Buni Sakti//
 15. //Amit matur bade mundur / Nuwun idin pangkon Gusti / Ayeuna abdi rek mangkat / Sangiyang ngalahir deui / Sukur bral mangkat tiheula / Popoyan rai pandeuri//
 16. //Leumpang gancang gira-giru / Keupat bari gadag-gidig / Dijalanna teu dikocap / Kocapkeun bae geus nepi / Ngemban putusan ramana / Ka Kiai Buni Sakti//
 17. //Ka Panjalu enggeus cunduk / Lajeng dumeuheus ka Gusti / Kasondong eukeur seseban / Bareng jeung para ponggawi / Keur misaur anu leumpang / Nya eta Ki Buni Sakti//
 18. //Geus kitu Kiai jebul / Kapayunan Sri Bupati / Sang Prabu lajeng mariksa / Mana lila-lila teuing / Ku kula didago pisan / Kuma dawuh rama aki//
 19. //Aki cung nyembah piunjuk / Prakawis situ geus idin / Kadua rama teu yasa / Kajawi wakil ka rai / Ka raden Arya Kancana / Teu sareng masih pandeuri//
 20. //Wewekas anu katilu / Geus henteu diwiri-wiri / Kasakabeh kula warga / Sarta para abdi leutik / Kajaba gan sih pandunga / Lahir tumeka ing batin//
 21. //Tina geus kaburu waktu / Ngantos rai tacan sumping / Situ Lengkong lajeng bedah / Lilana geus tilu peuting / Rame cekcok jalma lintar / Awewe lalaki nyair//
 22. //Kerad bubu sarta susug / Pakakas parabotjalmi / Nya kitu deui laukna / Rea sarta teu kawincik / Nilem corengcang jeung kancra / Betok hampai gede leutik//
 23. //Rea warna rupa lauk / Boncel lele rea sami / Gurame kulinyar rea / Tawes beureum panon deui / Teu kaserat sadayana / Sigeg nu keur resmi galih//
 24. //Raden Arya Kuning emut / Kaomong Ki Buni Sakti / Rai teu diantos heula / Ieu aing kuma teuing / Tangtu Rai sakit manah / Euh aki papageun deui//
 25. //Tunda catur anu nyusul / Sigeg lampah Buni Sakti / Ngocapkeun deui di Jampang / Ngempelkeun ponggawa abdi / Nu baris ngaderek putra / Ka Panjalu jadi wakil //
 26. //Den Arya lajeng disaur / Lajeng nimbalan sakali / Ayeuna teh kudu leumpang / Minangka jadi wawakil / Gancang ayeuna sadia / Bareng sakabeh pangiring//
 27. //Jeung poma Eneng diditu / Raka rai mangka rapih / Ulah rek nyieun kacuwa / Pikacuwa dinu leutik / Sakitu weweling Ama / Diregepkeun beurang peuting//
 28. //Raden Arya lajeng munjung / Pamitan bade rek indit / Rea nyandak wadya bala / Bareng dua senapati / Jenenganana pun Kojal / Kodal kaduana deui//
 29. //Harita angkatna geus jung / Ngeungkeuy ngaleut anu ngiring / Henteu kocap dijalanna / Cunduk catur enggeus sumping / Kana tempat patanahan / Tata eukeur baris linggih//
 30. //Pakeprukan nyieun saung / Pasanggrahan geus tarapti / Ngaguruh soara jalma / Cekcok jalma kuring leutik / Kocap rame ku soara / Mana nelah ka kiwari//
 31. //Sindang Rame geus kamashur / asal purwa eta tadi / Keur jaman Arya Kancana / Nalikana angkat mampir / Lebah dinya raramean / Rame sora abdi-abdi//
 32. //Sinigegkeun nu ngarungrung / Nu masanggrahan di pasir / Nyaritakeun anu mapag / Utusan Ariya Kuning / Di jalan enggeus patepang / Dina pasanggrahan tadi//
 33. //Enggalna Kiai matru / Kanu sami eukeur linggih / Nu lenggah di pasanggrahan / Hatur pangampunten Gusti / Diutus ku tuang raka / Aria Kuning Bupati//
 34. //Enggal dilungsur ka situ /Raka ngantosan di hilir / Sumangga ayeuna angkat / Sasarengan jeung pun aki / Kojal Kodal geus sadia / Abdi-abdi sami ngiring//
 35. //Tipasanggrahan enggeus jung / Angkat nerus pinggir cai / Di jalan teu sumpang-simpang / Kajawi ningal nu nyair / Ningal polah popohoan / Nu kagungan teu dihiding//
 36. //Geus henteu beunang diharu / Kaus rusuh kuring-kuring / Tina ningal lauk rea / Lepat ka isin ka risi / Rea jalma ditarajang / Teu eling bawaning nyair//
 37. Patubruk parebut lauk / Rea nu muntel ka samping / Lantaran nu ditarajang / Lain lantaran teu eling / Leungit ka era wiwirang / Jalanan parebut milik//
 38. //Cig tunda deui picatur / Lampah Den Aria tadi / Nu rek nepangan rakana / Cunduk sumping tebeh hilir / Tempat palinggihan raka / Nya Raden Aria Kuning//
 39. //Sempal sakedap picatur / Adat lumbrah enggeus galib / Geus biasa kuring menak / Mun kadarat tangtu tiris / Kaleresan Den Aria / Hanjat sabab tina tiris//
 40. //Lungsur maju kana saung / Ngaraos salira tiris / Senang manahna sideang / Dua panangan dibingbing / Jeung dua deku sampean / Sapertos tangan dibingbing//
 41. //Sigeg Den Arya dicatur / Sareng Kai Buni Sakti / Badami heula sakedap / P*e rkara eta nu ngiring//
 42. //Jurung titah bae mundur / Kapasanggrahan nu tadi / Kana ngadago di dinya / Cumahnya lajengna ngiring / Bedah situ enggeus lawas / Gan mo hade teu pinanggih//
 43. //Nu ngaderek geus warangsul / Ditimbalan wangsul deui / Di Sindang rame ngantosan / Ngadago timbalan kami / Upama aya pangogan / Mangka gancang buru kami//
 44. //Den Arya lampahna laju / Tilu jalma anu ngiring / Ki Kojal jeung Aki Kodal / Katilu Ki Buni Sakti / Rawuh ti pungkureunana / Ku rakana teu ditilik//
 45. //Jongjong madep kana hawu / Surti wadi teu digalih / Salah nyana teu dimanah / Tebaring nu lantip budi / Pikeun maju anggur gejat / Mungkur kantun Buni Sakti//

PUPUH IV
P A N G K U R

 1. //Ngojengkang ngetak manahna / Kutan kitu kakang Aria Kuning (* Kurang dua padalisan) / Boro jauh ge dijugjug / Anggang ti Jampang datang / Ngemban mangkon jadi sulur Rama Prabu / Nyana bakal dipiwarang / Ahir bet teu sudi teuing//
 2. //Sidakep sinuku tunggal / Den Aria salirana ngagidir / Napsu kaduhung teu lipur / Duh kacida da badan / Lajeng luncat ti sisi situ ti kidul / Ngular ngawahan Ciluncat / Nelah datang ka kiwari //
 3. //Raka den Arya Kancana / Lajeng angkat ti Ciluncat ka hilir / Anu eukeur pundung nguwung / Bol lenggah mamanahan / Anu mantak ayeuna mashur kasebut / Pecat Obol ngaran tanah / Nelah dungkap ka kiwari//
 4. //Lenggah barina ngamanah / Reujeung dua panakawan nu ngiring / Kojal Kodal henteu kantun / Duh aki kuma urang / Piiampaheun urang mana nu dimaksud / Uranglampah diwiwirang / Ku aki meureun kapikir//
 5. //Tadi lampahna siloka / Dihartian ku kami jero pikir / Meberkeun ramo sapuluh / Kieu aki surtina / Henteu lian sarua ramo sapuluh / Harti urangkudu boga / Ngidasa milik pribadi//
 6. //Hatur aki langkung karsa / Panuhun mah ulah lajeng panggalih / Pundung nguwung kanu sepuh / Teu sae balukarna / Kitu deui matak ulah jadi bendu / Gamparan langkung waspada / Kuma karsa rek diiring//
 7. //Teu diangep panghulakna /Maksa bae angkat maju ka hilir / Geus cunduk ka nu diuntup / Leresan situ anyar / Tuluy ngadeg dina junggrang jero nyaan / Ka eta Kojal jeung Kodal / Ieuh kieu karep kami//
 8. //Leu situ anu bedah / Urang saeur ku taneuh (tina pasir) / Tapi maneh teh narangtung / Ki Kojal nu ti girang / Ari Kodal ti hilir jadi kurucuk / Kami rek leumpang sorangan / Ngeduk taneuh tina pasir//
 9. //Den Aria nanjak angkat / Rek ngurugkeun taneuh nu dina pasir / Lajeng pencut teh dikeduk / Ku tangan duanana / Geus paragat sabedug gupitan pinuh / Kocap nu keur rame pisan / Cai geus cunduk hilir//
 10. //Gehger ribut nu digirang / Nu gebrugan jalma hanjat nyalingkir / Gaeun sabab mantak sundul / Sang Prabu teh midarsa / Tina sabab jalma karanjah paribut / Keur nyaur teh katingal / Tipungkur Ki Buni Sakti//
 11. //Tacan kaburu mariksa / Tadi Aki leumpang mapagkeun rai / Kaburu kasusul situ / Lajengna dipiwarang / Aki gancang walang siar aya urug / Tangtu pangbedahan rempag / Jung pariksamangka sidik//
 12. //Cedok nyembah Aki mangkat / Gusak gasik nyuksruk cai ka hilir / Rusuh bari manggul ruyung / Panugar keur pakakas / Henteu nyana kajaba tambakan urug / Catur cunduk ka tambakan / Kasondong Den Arya linggih//
 13. //Aki utusan teu tata / Datang seblak peuntas diburak-barik / Ku Den Aria diburu / Mangke Aki heulaan / Tonggoy tungkul ku Aki henteu karungu / Ituh Kojal Kodal taram / Ulah diganggu ku Aki//
 14. //Cengkat barina rumenghap / Rumanggosan ngadeuheus langkung ajrih / Mando tungkul bari sujud / Den Arya seg ngandika / Karep saha atawa Aki diutus / Pendetan kami diruksak / Hunjuk hatur Buni Sakti//
 15. //Abdi gan damel lumampah / Ngalampahkeun timbalan raka Gusti / Sarek situ ngembeng nyundul / Numawi kumawasa / Cilakadar pun Aki yaktos diutus / Eta mah sadaya daya / Pun Aki sumeja ngiring//
 16. //Gancang bae Aki mulang / Seg haturkeun ka raka Arya Kuning / Menggah anu nambak situ / Nya kaula rupana / Anu ngaran Arya Kancana geus mashur / Nadah sakumaha karsa / Beurang peuting sanggeum ngiring//
 17. //Ngayon tanaga sumangga / Rek ngayonan sanajan perang tanding / Aki kami moal mundur / Kitu pamenta kula / Gancang bae ayeuna mah geura mundur / Teu dicatur di jalanna / Kocap Aki enggeus nepi//
 18. //Kapayunan Sri Bupatya / Lajeng matur Kiai Buni Sakti / Sewu nu jadi bebendu / Laksa jadi dumuga / Menggah lampah tadi pun Aki diutus / mariksa halang harungan / Prantos dipariksa sidik//
 19. //Sang Prabu kaget mariksa / Coba trangkeun naon sababna aki / Nu matak situ ngabendung / Aki nyembah unjukan / Nun sumuhun mugi ulah jadi bendu / Ulah panjang dipimanah / Rai paduka nu jahil//
 20. //Margi kasondong jinisna / Den Aria Kancana eukeur linggih / Dina pencut patutungku / Sareng dua kawanna / Kojal Kodal nu ngaderek henteu kantun / Abdi leresan pendetan / Kojal Kodal nyaur abdi//
 21. //Abdi teu tiasa maksa / Nugar notas dihalangan ku rai / Sesemon bendu kalangkung / Samalah pitungkasna / Dadas catas ulah-ulah ngajak gelut / Nangtang perang ka gamparan / Susumbar ka pangkon Gusti//
 22. //Rep geuneuk pameunteu raka / Ngadangukeun hatur ki Buni Sakti / Salira ngageter biru / Jawab bari sosoak / Geus pinasti titis peperang jeung dulur / Ieu poe ngabungsuan / Nungtung undur perang tanding//

PUPUH V
D U R M A

 1. //Den Aria tambah ngetab mamanahan / Bendu jeung maras miris / Bet ieu balukarna / Hayu bae marulang / Nu di darat nu di cai / Pon anu anggang / Ulah aya nu kari//
 2. //Den Aria jengkar tina pamundayan / Ngungsi mulih ka negri / Henteu kocap di jalan / Catur bae dungkapna / Katepis wiring geus sumping / Sang Prabu nitah / Nimbalan nyaur patih//
 3. //Raden Patih harita keur ngiring munday / Ku sabab tunggu negri / Utusan enggal mangkat / Henteu kocap di jalan / Ka kapatihan geus nepi / Patih mariksa / Rek naon maneh Mantri//
 4. //Gubag geubig leumpang rurusuhan pisan / Rek naon maneh Mantri / Cedok nyembah unjukan / Nun sumuhun pariksa / Abdi ngemban dawuh Gusti / Nyaur Gamparan / Sareng kudu kairing//
 5. //Raden Patih nganggo-nganggo geus sadia / Harita enggeus indit / Henteu kocap di jalan / Catur bae geus dongkap / Kapayuneun Sri Bupati / Seg ngadeuheusan / Nyembah jeung hormat taklim//
 6. //Raden Arya Kuning teh lajeng ngandika / Eh kieu mamang patih / Anu mantak diogan / Sae awon manahan / Hatur lapor Buni Sakti / Rai Aria / Dihilir nangtang baris//
 7. //Enggeus terang kitu Aki caritana /Den Patih nganggres galih / Geus henteu bisa jawab / Upama kajadian / Raka rai perang tanding / Teu trang sababna / Saklangkung buta tuli//
 8. //Henteu panjang ditetek awal puwana / Lajeng ngawalon Patih / Teu aya pangandika / Hal wiwahara dina / Abdi teu sumeja ngiring / Karsa paduka / Tarung narungan rai//
 9. //Demi Allah abdi teu nagang karsa / Sumangga Gusti galih / Agung sihna hampura / Ieu hiji ibarat / Neukteuk curuk dina pingping / Awal ahirna / Teu bati teu ngajinis//
 10. //Tah sakitu emutan abdi Paduka / Teu langkung karsa Gusti / Dihanggep henteuna mah / Unjuk mamanawaan / Kitu deui gebal Gusti / Teu ngalangkungan / Seja namengkeun diri//
 11. //Sang Bupati mingkin ririh tambah nyengka / Cengkat pikiran edir / Tunggal papada jalma / Sarua anak bapa / Mustahil eleh ku adi / Nya geus mangsana / Urang lawan bae jurit//
 12. //Ayeuna mah Patih gancang mepek bala / Budi pati sala mantri / Raden Patih geus mangkat / Kapaseban titimbal / Mere tangkara jeung nitir / Bari sosoak / Eh batur para mantri//
 13. //Jalma-jalma nu deukeut nu anggang datang / Ngadenge tangkara titir / Nanya silih tatanya / Naon ieu teh beja / Ribut pahibut geus nepi / Jog ka paseban / Kasondong juragan patih//
 14. //Lajeng bae sadatangna wadya bala / Nimbalan abdi-abdi / Ulah aya nu tinggal / Sarta mawa pakakas / Tumbak pedang reujeung keris / Adat baheula / Poma masing tarampil//
 15. //Sabab isuk urang kudu budal perang / Ngaderek sa bupati / Sakumaha karsana / Poma mangka tiyatna / Ayeuna geura baralik / Nyokot pakarang / Bral indit masing-masing//
 16. //Tunda catur nu keur sadia pakarang / Sumusul timbalan deui / Sakabehna jalma / Karsa tacan laksana / Genah masih ngerik pikir / Kitu dawuhna / Kudu bedahkeun deui//
 17. //Hayu urang budal marawa pakakas / Tutugar pacul linggis / Henteu lila sadia / Kuring menak daratang / Bade ngiring Raden Patih / Bapa bedahan / Harita keneh indit//
 18. //Angkat ngulon ngaleut ngeungkeuy pababantay / Nu manggul nu ngajingjing / Parabotan pakakas / Baris ngabongkar natas / Kocap harita geus tepi / Kanu dimaksad / Enggal cukcek di kali//
 19. //Geus teu tata santana pagaliota / Pacampuh jeung kuring leutik / Migawe papadaan / Taya basa santana / Sami bareng kuring leutik / Waktu harita / Parosa-rosa abdi//
 20. //Catur heula Den Arya nu sundel manah / Sirik galih tacan ririh / Lajeng nyaur ka Kojal / Eh maneh Kojal leumpang / Neang batur nu keur nganti / Bawa ti Jampang / Di Sindang Rame tadi//
 21. //Aki Kojal cul nyembah pamitan leumpang / Sindang Rame nu di ungsi / Teu kocap di jalanna / Ka Sindang enggeus datang / Rame jalma abdi-abdi / Datang ki Kojal / Kuma kersana Gusti//
 22. //Gancang Kojal ka sakabeh titimbal / Ngemban dawuhna Gusti / Gancang kudu barudal / Di saur aya karsa / Ku kami kudu kairing / Ayeuna pisan / Ulah aya nu kari//
 23. //Henteu lila wadya bala kabeh budal / Ti Sindang Rame indit / Bareng Aki Kojal / Teu kocap dijalan / Catur cunduk enggeus nepi / Ka Cinarakal / Kasendong Den Arya linggih//
 24. //Kaleresan dina tanah Cinarakas / Mana nelah ka kiwari / Asalna raras manah / Ngan anak lalampahan / Bari nganti abdi-abdi / Harita datang / Ti dinya lajeng ngalih//
 25. //Kabeneran dina eta tempat lenggah / Ti beh kidul katingali / Jalma kuring jeung menak / Malah jeung papatihna / Nu digawe anu cicing / Eta maksudna / Lengkong rek dibedah deui//
 26. //Lisan basa Den Arya ti kaanggangan / Tapi katingal teu tebih / Geus nelah kaayeuna / Sukatingal buktina / Ningal jalma nu keur ngali / Natas ngabedah / Kalah butut moal jadi//
 27. //Mana nelah Cibutut gelar ayeuna / Eta asal tina wangsit / Wangsit Arya Kancana / Jeung aya deui basa / Cieunteung ayeuna muni / Asal purwana / Ditempat eta linggih//
 28. //Keur patingal jeung wadya bala rakana / Kaler kidul katingali / Tah ieu palinggihan / Cieunteung ngaran tempat / Malah nepi ka kiwari / Cieunteung nelah / Henteu kacatur deui//
 29. //Rek tugen wadia balana n u datang / Anu disaur tadi / Geus kumpul sadayana / Taya hiji nu tinggal / Sanghiang lajeng ngalahir / Ka sadayana / Pamaksud ieu aing//
 30. //Anu matak gagancangan kami ngogan / Keur bancang pakewuh kami / Tah nu jadi lantaran / Tuh nu ngawiwirang urang / Ku maneh meureun kaharti / Purwa asalna / Becik jadi buncelik//
 31. //Geus teu tahan kami nyandangan amarah / Teu sudi nyanding kanyeri / Lamun tacan kalah mati / Jurit dina kalangan / Nempuh dulur Arya Kuning / Nuwala cidra / Ka kami nganyenyeri//
 32. //Wadya bala nu ngiring nguping wewekas / Kaget matur para abdi / Aduh Gusti poma / Kitu manah ka raka / Atuh sakumaha teuing / Rama paduka / Tangtu bendu ka abdi//
 33. //Mugi ulah gamparan kalalajengan / ka raka nangtang jurit / Henteu sae pisan / Jadi gamparan sasar / Kasasar ku ngerik galih / Tiwas salira / Lara wirang enggeus yakin//
 34. //Mangga Gusti ulah kirangnya ngamanah / Titih heula sing lantip / Mapan paribasa / Kaduhung tara tiheula / Hanjakal sok ti pandeuri / Adat lumbrahna / Sami sakitu deui//
 35. //Sih hapunten kumawantun abdi conggah / Kana pangersa Gusti / Lain teu sumeja / Dumerek kana kersa / Sareh tadi rama weling / Ka sadayana / Jaga masing gumati//
 36. //Gumatining jadi kieu balukarna / Duh Gusti kuma teuing / Den Arya ngandika / Geus maneh montong panjang / Hayu sakabeh arindit//
 37. //Lajeng angkat Raden Arya jeung sadaya / Taya tinggal saliiji / Angkat maju ngetan / Ti Cieunteung geus anggang / Kana pendetan geus nepi / Tambakan anyar / Di dinya sami linggih//
 38. //Cag ditunda nu lenggah dina tambakan / Sakedap selang deui / Carita nu nugar / Kuring menak teu tahan / Cape sami pikir risi / Pakakas ruksak / Linggih kocap ngajebil//
 39. //Geus teu tahan pakakas tanaga beak / Teu kakaraeun teuing / Saakaltarekah / Enggeus henteu tumama / Tangtu aya nu ngawangsit / Kaluar basa / Dangiang nu ngadingding//
 40. //Geura tingal ka wetan kana tambakan / Wadya bala geus ngabaris / Tangtu den Aria / Jeung sarencang ti Jampang / Gancang urang ka Den Patih / Kudu uninga / Bilih teu katingali//
 41. //Hiji mantri tina pangbedahan angkat / Muru nyondong Den patih / Kapendak keur lenggah / Mariksakeun bejana / Hatur uninga sim abdi / Boh teu uninga / Gamparan kanu baris//
 42. //Keur panduga barisan putra di Jampang / Den Patih ingkah indit / Ka tempat pangbedahan / Bari ningal ka wetan / Katingal barisan sidik / Lajeng titimbal / Ka abdi para mantri//
 43. //Tunda bae pangbedahan urang mulang / Geus montong diperduli / Eundeur sabaladna / Budal harita mangkat / Rusuh muru jero nagri / Kami salempang / Ras ka badami tadi//
 44. //Jeung pamenta poma ulah rek barobah / Ngantos pidawuh Gusti / Kami rek unjukan / Nguninga lampah urang / Ngabedahkeun teu ngajadi / Kaburu budal / Guligahan risi pikir//
 45. //Raden Patih enggal mangkat ngadeuheusan / Ngadeuheusan ka Gusti / Lampah teu lami dungkap / Geus aya di payunan / Unjuk sembah sareng talim / Lajeng ngandika / Eh kuma Mamang Patih//
 46. //Eunggeus bedah situ atawa teu acan / Kula teu meunang warti / Den Patih unjukan / Sumuhun pangandika / Mugi teu jadi panggalih / Hatur paduka / Kapangkon karsa Gusti//
 47. //Nugar situ abdi henteu kajadian / Ari nu jadi margi / Reaning wagelan / Abdi-abdi teu tahan / Munsuk kadua prakawis / Abdi geus ningal / Barisan tuang rai//
 48. //Abdi Gusti nyanggakeun sadaya-daya / Bade kumereb abdi / Ngiring kana karsa / Nuwun tigas dawuhan / Tidinya lajeng ngalahir / Teu libur mamang / Urang maju nan tang jurit//
 49. //Enggal bae ayeuna geura sadia / Rigid giring abdi-abdi / Parabot pakarangna / Ulah aya nu tinggal / Sakabeh mangka tarampil / Samemeh mangkat / Sigeg tunda tacan rapih//
 50. //Kocap heula nu keur nagang nangtang perang / Arya Kancana di hilir / Nu keur ngetab manah / Ngadago lawan datang / Pindah hanjat kana pasir / Dungkap ayeuna / Nelah Hanjatan yakin//
 51. //Ngidul Ngulon leresan dukuh unggahna / Sarencangna henteu kari / Nu candak ti Jampang / Kojal Kodal teu anggang / Palang dada senapati / Kojal jeung Kodal / Bareng natakeun baris//
 52. //Tatan-tatan ngadago musuhna datang / Tunda kacaturkeun deui / Wadya bala raka / Eta nu di nagara / Geder pahibut rek indit / Ka pangperangan / Harita enggeus indit//
 53. //Sang Bupatya jengkar sawaaya ba’lana / Lajeng bae ka hilir / Heurin usik jalma / Pakotrek pakarangna / Tumbak pedang tuya keris / Suduk jeung gobang / Kolewang reujeug tamsir//
 54. //Cunduk rawuh ka tempat pikeun barisan / Kukuh tukuh caringcing / Ti kulon ti wetan / Barisan urang Jampang / Dua tempat sami baris / Kulon jeung wetan / Raka Rai tarampil//
 55. //Sami maju ka medan kana kalangan / Pada natakeun baris / Ti kulon ti wetan / Jalma pasoak soak / Nangtang ngangsreg maju jurit / Geus henteu tata / Wetan kulon ngahiji//
 56. //Geus pakepruk pakarang pedang kolewang / Nu nusuk nu nakis keris / Nu tedas ngalawan / Nu teurak ngajaropak / Bala raka rada sisip / Rea nu modar / Getih lir cai milir//
 57. //Mana kocap tempat ranca nu harumpak / Mana tepi ka kivari / Ranca Beureum nelah / Mayakpak getih jalma / Urang Jampang mingkin wani / Ngadu pakarang / Aya nu silih binti//
 58. //Silih binti padupak reujeung baturna / Nu nonjok nu nampiling / Sarua wanina / Tacan aya nu kalah / Malah aya jalma hiji / Ngaran pun Kojal / Sisirig maju wani//
 59. //Baksa gada ayoh maju papatihna / Den Patih maju wani / Sarua bedasna / Taya hiji nu kalah / Jebot Kojal ditampiling / Jedak digada / Mingkin Kojal tambah wani//
 60. //Sigeg Patih Kojal keur perang tandingan / Kaselang sang bupati / Maju kana medan / Sosoak bari nangtung / Hayu maju perang tanding / Enggeus mangsana / Arek gada jeung adi//
 61. //Gepruk campuh geus pada adu hareupan / Raka rai perang tanding / Ngadu kabedasan / Pada silih ayonan / Silih balang silih banting / Taya nu kalah / Wanina pada wani//
 62. //Teu tumama kajayaan kabedasan / Ganti pada ngunus keris / Pakakas dilugas / Pada adu hareupan / Luncat Aki Buni Sakti / Megat ditengah / Ngomong sing emut Gusti//
 63. //Mingkin tambah ka Buni Sakti benduna / Hiling anggur mah nyingkir / Nyingkah taya pedah / Jor pindah kanu anggang / Buni Sakti nyingkir mikir / Ras karamana / Pisakumaha teuing//
 64. //Lajeng lumpat ka Jampang henteu pamitan / Lampah Aki leumpang gasik / Teu kacatur dijalan / Kocapkeun bae dongkap / Kapayunan sang Bupati / Lajeng mariksa / Rek naon maneh aki//
 65. //Unjuk sembah Buni Sakti ngawalonan / Sumuhun dawuh Gusti / Rehna para putra / Ana rung kala baya / Prang tanding raka rai / Langkung cucuhna / Nuwun pang dangdang Gusti//

PUPUH VI
DANGDANGGULA

 1. //Sangyang Prabu ngalahir jeung manis / Henteu panjang putra dirfianahan / Lajeng ngadawuhan bae / Den Kampuh Jaya saur / Henteu lami nu disaur sumping / Den Kampuh ngadeuheusan / Geus aya dipayun / Sanghiang lajeng ngandika / Anu matak maneh diogan ku kami / Taya geusan percaya//
 2. //Rehna aya lampah Buni Sakti / Cacarita lampahna barudak / Ayeuna keur perang songkol / Geus teu beunang diharu / Dipisah ku Buni Sakti / Kalampah minang sraya / Aki menta tutur / Ayeuna urang wayahna / Sing hiyatna ka Panjalu kudu indit / Nyapih eta barudak//
 3. //Jeungna deui saenggeusna nyapih / Kudu nyaksi ka sawadya bala / Prakara tua anom / Poma ulah rek gugup / Tanya deui masingna titi / Asal purwa pasea / Awal mula gelut / Lamun geus terang asalna / Sala siji nu kalah pamenta kami / Kudu bawa ka Jampang//
 4. //Anu meunang di Panjalu cicing / Saha bae jadi gagantina / Anu neruskeun kaprabon / Tetep jadi Tumenggung / Kitu deui kuring-kuring leutik / Ti Jampang bawa mulang / Lah aya nu kantun / Wadya bala anu tinggal / Pamajikan tetepkeun ulah rek gindi / Ngaula kanu anyar//
 5. //Tah sakitu eta weling kami / Kabarudak nya ka Kampuh Jaya / Poma-poma ulah poho / Ayeuna mah geura jung / Bareng leumpang jeung Buni Sakti / Lajeng Den Kampuh Jaya / Nuwun idin Ratu / Cul nyembah bari ngunjungan / Lajeng pamit kadua ki Buni Sakti / Ti Jampang lajeng mangkat//
 6. //Bareng angkat jeung ki Buni Sakti / Turut jalan bari papariksa / Ku Buni Sakti dijereh / Teu aya nu kalarung / Purwa daksi raka jeung rai / Dungkap wekasanana / Taya nu kaliru / Den Kampuh Jaya miarsa / Caritana eta aki Buni Sakti / Mingkin angkatna gancang//
 7. //Raden Kampuh Jaya tambah gasik / Salir macan muru papanganan / Hayang beh tina hawatos / Kaduhung mun teu nyusul / Panasaran lamun balai / Bahal kinadah lampah / Luput nu dimaksud / Dua putra muga-muga / Kasampak walagri pada rapih-rapih / Ririh dina pangprangan//
 8. //Enggal kocap Kampuh Jaya sumping / Bade misah nyapih nu keur perang / K a Panjalu enggeus anjog / Anjog ka pinggir situ / Tuluy leumpang maju ka hilir / Di jalan sumoreang / Kakenca katuhu / Barina ngamanah manah / Pikeun nyapih misah nu keur perang tanding / Tanwande gagal baha//
 9. //Raden Kampuh Jaya nyaur deui / Ka ki Buni Sakti menta rempag / Urang buru tongtak bae / Buni Sakti ngawangsul / Leres kitu sim kuring ngiring / Enggalna Kampuh Jaya / Buni Sakti cunduk / Dungkap kakalangan perang / Masih nyampak engeus pada nyangking kiris / Kaburu ti Jampang datang//
 10. //Kampuh Jaya ningal giris miris / Ngejat luncat ka tengah ngahadang / Huwak haok ngetan nguion / Ka putra nu keur tarung / Raden Kampuh Jaya ngalahir / Gusti mangke eureunan / Poma masing emut / Sumangga gan nanggah heula / Barang ningal sidik Kampuh Jaya Sumping / Kaget sami nyondongan//
 11. //Dua putra enggeus sami linggih / Katiluna Raden Kampuh Jaya / Ki Buni Sakti ngagedig / Opatan patutungku / Para Putra risi panggalih / Ngetak ngamanah lampah / Kaduhung ku napsu / Bener omong paribasa / Nu kaduhung tara datang dipandeuri / Ayeuna katemahan//
 12. //Raden Kampuh Jaya pok ngalahir / Ka Den Arya Kancana raina / Den Arya Kuning saderek / Pun Paman nuwun malum / Mugi ulah jadi panggalih / Naros asal lantaran / Awit purwa rusuh / Jeung saderek mumusuhan / Mapan aya wasiat aki pamali / Mantak pajauh bagja//
 13. //Dua Putra walon sami isin / Lalampahan anu geus kasorang / Sadaya geus rumaos / Margi tina kalangsu / Sungkan wirang bijil ati dir / Dirangsang ku amarah / Bijil hawa napsu / Tah kitu awal mulana / Jisim kuring serah pati neda hurip / Teu langkung karsa rnamang//
 14. //Kampuh Jaya nyaur sarta manis / Sih hapunten salira gamparan / Runtut rentet jeung saderek / Rempug rukun sing lulus / Raka rai masingna rapih / Pituah para sepah / Ayeuna kasebut / Kadarat jadi selebak / Sauyunan kacai jadi saleuwi / Kitu pok-pokanana//
 15. //Sayaktosna pun paman dumugi / Kahareupan ngenban dawuh rama / Pun Paman gandar masakon / Numawi Paman cunduk / Dikersakeun jadi paripih / Nyapih nya anjeun pisan / Nya ayeuna cunduk / Baha teu baha dipaksa / Dipariksa pun Paman jadi wawakil / Bijil ngalih Panggonan//

PUPUH VII
M I J I L

 1. //Mangga agan sami ngalih linggih / Ulah dina jontor / Nusa leutik tuh bedah ti kaler / Saayana abdi kuring leutik / Sarta para mantri / Poma ulah kantun//
 2. //Wadya bala sadaya ngariring / Bade ngalih enggon / Hanteu lami budal pindah kabeh / Kana tempat nusa sireum sumping / Abdi kuring leutik / Tetebah pahibut//
 3. //Sadayana pra mantri lalinggih / Nu tua nu anom / Beres entep ngaderek parele / Teu paselang paselap nu calik / Mantri sami mantri / Pra sepuh ti payun//
 4. //Enggeus rintih rapih nu caralik / Den Kampuh wawartos / Ngawartaan ka sakabeh bae / Enggeus teu rek diwiji-wiji / Rek menta disaksi / Kudu rempug rukun//
 5. //Rehna kula diutus ku Gusti / Ti Jampang sangkantong / Tah ayeuna ku kula dijerek / Supayana mambrih jadi rapih / Raka sareng rai / Maksud runtut lulus//
 6. //Raden Kampuh Jaya pok ngalahir / Den Arya ditaros / Ieu saha anu kagungan the / Purwa asal nu gaduh milik / Raden Arya Kuning / Kuring anu gaduh//
 7. //Asal tadi kuring nampi milik / Ti rama sayaktos / Wasiatna nalika seseleh / Ditetepkeun jadi milik kuring / Jeung pangkat bupati / Lungguh di Panjalu//
 8. //Mapan bukti dungkap ka kiwari / Mangkon milik Lengkong / Tina kuring kumawani soteh / Lain pisan edir serik pikir / Julig ati dengki / Eta jeung pun dulur//
 9. //Kasigegkeun Den Aria Kuning / Jadina carios / Raden Arya Kancana digedeng / Raden Kampuh Jaya mariksa deui / Tuh tambakan hilir / Saha nu ngabendung//
 10. //Raden Arya Kancana ngalahir / Yasa kuring yaktos / Mula tadi nuju pikir supe / Kapanasan jeung kapikir gilig / Galagating diri / Jalaran takabur//
 11. //Geus rumaos lampah jisim kuring / Ngalanggar papangkon / Tah sakitu nu tadi direreh / Demi Allah teu rnunapek kuring / Sumawona dengki / Ngiring karsa sepuh//
 12. //Saur dua putra geus kaharti / Sadaya kahartos / Raden Kampuh Jaya nyaur bae / Ka Raka Raden Aria Kuning / Bilih kotok meuting / Paribasa sepuh//
 13. //Mangga geura pendet deui ti hilir / Kagungan geus kosong / Geus kasundul kasumbang anjeun the / Raden Arya Kuning seg ngalahir / Paman kajeun teuing / Simkuring teu sanggup//
 14. //Paman ontong panjang dipilahir / Geus kantenan kawon / Ayeuna mah kuma karsa bae / Sakarsa paman diiring / Den Kampuh weweling / Poma ulah bendu//
 15. //Sewu sukur kamanah ku Gusti / Nu sae nu awon / Jail dengki wantu jeung saderek / Kawajiban urang bela pati / Raka sareng rai / Lulus runtut rukun//
 16. //Raden Kampuh Jaya nyaur deui / mugi sing kahartos / Jeung liana saksi-saksi kabeh / Marga sabab ayeuna geus yakin / Rucita rerepih / Kula anu mutus//
 17. //Jempe repeh abdi-abdi nguping / Den Kampuh papagon / Papakemna nu meunang nu eleh / Lampah dua putra raka rai / Tadi rebut milik / Perkara di situ//
 18. //Mangga rungu ulah jadi galih / Paman darma pakon / Terang welan gamparan nu eleh / Nu digirang kasundul ti hilir / Pasti milik rai / Patut reujeung hukum//
 19. //Para Mantri sarta kuring leutik / Kudu pada ngartos / Tadi anu ku urang dijerek / Maneh tangtu eunggeus pada harti / Den Aria Kuning / Kalapuh ku situ//
 20. //Raden Arya Kancana nu nampi / Paduna teu kawon / Tigas tatas mutus geus parele / Raden Kampuh Jaya nyaur deui / Ka Aria Kuning / Rek Paman diutus//
 21. //Kieu dawuh tadi Rama Gusti / Ti Jampang Sang Kantong / Sala siji putra anu eleh / Kudu bawa pun Paman nu ngiring / Kitu dawuh Gusti / Karsana kulanun//
 22. //Anu meunang milik kudu cicing / Ngagentos bupatos / Kaayaan banda ka sakabeh / Salir barang pangeusi negri / Pasrahkeun sakali / Dawuhna kulanun//
 23. //Nganggres melas Den Aria Kuning / Lajengna ngawalon / Jisim kuring sumeja ngaderek / Karna karsa dawuh Rama Gusti / Sumeja dek ngiring / Ka Paman kulanun//
 24. //Moal mungpang baha jisim kuring / Ka karsa sang Katong / Geus rumaos jisim kuring eleh / Kamilikeun ka salira rai / Sanget sembah puji / Sukur ka Yang Agung//
 25. //Sigeg tunda Den Aria Kuning / Raina carios / Raden Arya Kancana nu anom / Mangga majeng ka payun bengalih / Pun Paman rek weling / Ngemban rama Prabu//
 26. //Reh ayeuna geus dihin pinasti / Karsa rama yaktos / Titis tulis salira anjeun the / Sinugrahan ngagentos bupati / Tetap mangkon negri / Dayeuh di Panjalu//
 27. //Jeung masrahkeun sapangeusi nagri / Sareng Situ Lengkong / Ka tiluna pusaka sing hade / Kudu riksa pariksa sing resik / Kaopatna deui / Dawuh Rama Prabu//
 28. //Para Mantri abdi kuring leutik / Kudu sapagodos / Runtut rukun mambrih jadi hade / Ulah kirang pepeling ka abdi / Saliring panggalih / Ulah pagalituk//

PUPUH VIII
M A G A T R U H

 1. //Nyelang heula sakedap gentos dicatur / Den Kampuh Jaya pek malik / Pok nyaur ka kabeh batur / Kami ngemban dawuh Gusti / Dawuh ti Jampang Sang Kantong//
 2. //Sakalian netepkeun gentos Tumenggung / Arya Kancana Bupati / Lungguh jeneng di Panjalu / Ngawulakeun abdi-abdi / Menak kuring tua anom//
 3. //Kami pasrah sakarsa ku maneh turut / Ulah pasalia pikir / Kumaula masing suhud / Regepkeun papatah kami / Ngadep saregep tawalo//
 4. //Tah sakitu teu panjang kami miwuruk / Simpen titip dina ati / Ditungkus dina jajantung / Urang kudu lantip budi / Diimankeun ulah poho//
 5. //Praponggawa abdi leutik nyusul hatur / Sarehna nampi weweling / Wuwulang sarewu nuwun / Pangasih ka diri abdi / Muga-muga ulah poho//
 6. //Puji sukur kumaula masing tutug / Teu genah kami rek pamit / Pamitan kami rek mundur / Ka Jampang geus lila teuing / Bilih Sanghiang ngabendon//
 7. //Lajeng hatur Kampuh Jaya ka sang Ratu / Pun Paman dek pamit balik / Bade muru Rama Prabu / Ka Jampang nuwunkeun idin / Tangtu Rama ngantos-ngantos//
 8. //Raka Rai harita masih ngariung / Kampuh Jaya Buni Sakti / Patutungku bari munjung / Raka rai sami nangis / Rai nyuuh kana pangkon//
 9. //Keur pamitan rakana bari sumegruk / Rai Kakang kuma teuing / Melangna mah liwat langkung / Gan pamugi-mugi Rai / Salamet ngemban ka prabon//
 10. //Sewu nuwun pidawuh Raka sakitu / Laksa keti abdi nampi / Menggah Raka bade kundur / Demi Allah ati abdi / Teu benten katilar maot//
 11. //Gan pamuga Rai nuhun lambat-lambut / Ngaulakeun abdi-abdi / Jadi Tumenggung Panjalu / Ulah supe siang wengi / Pandunga Raka diantos//
 12. //Raden Kampuh cengkat nyusul hatur / Ka Raden Aria Kuning / Ayeuna sumangga kundur / Ka Jampang ka rama Gusti / Tinggal ka prabon nu anom//

PUPUH IX
S I N O M

 1. //Den Kampuh Jaya pamitan / Pun Paman seja rek balik / Poma Putra singhiyatna / Geus nyepeng jadi bupati / Poma masing nastiti / Nyepeng dayeuh di Panjalu / Poma ulah lalawora / Ngageuingkeun abdi leutik / Tah sakitu piwulangna tuang rama//
 2. //Poma ulah pasanakan / Ka menak ka kuring leutik / Kudu rata pangadilan / Hukum agama pulisi / Ulah rek pilih kasih / Kudu adil ngahukum / Pon lamun kulawarga / Ulah rek dipilih-pilih / Nya nerapkeun hukuman masingna rata//
 3. //Rupa bahan patanahan / Kudu garap mambrih hasil / Nyaeta ku pepelakan / Nu aya pedahna hasil / Sadaya abdi-abdi / Ulah mumul nya wuwuruk / Saliring pepelakan / Abdi-abdi boga milik / Keur ngajaga bab ki payah kahirupan//
 4. //Jalan gawe jeung terusan / Pariksa miwarang mantri / Bisi aya karuksakan / Pikeun abdi wara-wiri / Jeung saliana deui / Bisi aya nu arurug / Tanah jalan jambatan / Urung-urung cukang awi / Bisi aya nu palid kabawa caah//
 5. //Tigas Bismilah rek mangkat / Sareng Den Aria Kuning / Geus lami ngemban dawuhan / Bilih bendu Rama Gusti / Arya Kancana ngalahir / Sumangga putra ngajurung / Sareng unjuk ka rama / Sembah pangabektos kuring / Ulah supe nyuwun sih hibar pandunga//
 6. //Den Kampuh Jaya bral mangkat / Sareng Den Aria Kuning / Mulih ngabujeng ka Jampang / Risi ningal nu diiring / Mesum jeung ngerik galih / Kawas anu pundung nguwur / Ngararas mamanahan / Ngawincik risining ati / Ngawawaas ngawawang benduna rama//
 7. //Nyaur Raden Kampuh Jaya / Ngawuruk Den Arya Kuning / Reh katingal sesemonna / Poma Putra masing lantip / Budi manis parangi / Boh marah aya kaduhung / Sing emut kani kadar / Titis tulis enggeus pasti / Kudu pasrah rilah nya ka nu kawasa//
 8. //Duh emang asrah ti Allah / Demi Allah diri kuring / Gan henteu wantun mendakan / Kapangkon rama simkuring / Pisakumahaeun teuing / Tanwande rama teh bendu / Rumaos kuring salah / Laku lampah waktu dingin / Tah sakitu nu jadi sumeblak manah//
 9. //Pingkalihna hatur maap /Pamit rek nyimpang simkuring / Rilah teu rilah rek maksa / Sanajan idin teu idin / Poma unjukeun kuring / Sewu nyanggakeun bebendu / Laksa jadi auduka / Saketi mugi katampi / Bebenduna sakarsa abdi rek nyangga//
 10. //Raden musna tampa krana / Nyalira taya nu ngiring / Angkat karo wawayangan / Manah tambah-tambah nyeri / Angen sedih prihatin / Dumadakan mendak lembur / Leresan Sukapura / Lajeng Raden milu mukim / Kasigegkeun lami-lami hapuputra//
 11. //Henteu panjang dipimanah / Ku Den Kampuh teu ditolih / Tapi ari manah melang / Sieun kabendon ku Gusti / Diwawar dina ati / Tangtuna Sang Prabu bendu / Nya moai dikumaha / Pancen ngaulakeun Gusti / Lajeng mangkat enggal ngabujeng ka Jampang//
 12. //Harita Den Kampuh Jaya / Sarta abdi kuring leutik / Ka Jampang sadaya datang / Lajeng dumeuheus ka Gusti / Unjuk sembah jeung talim / Ngesod mando sarta munjung / Munjukeun lalampahan / Sareh diutus ku Gusti / Ti Panjalu misah perang para putra//
 13. //Diunjukkeun sadayana / Dijereh taya nu kari / Awal dungkap ka wekasan / Asal benci jadi rapih / Putra Gusti lastari / Anu jeneng di Panjalu / Raden Arya Kancana / Ngagentos jeneng bupati / Sarta rempag-rempug rukun wadya bala//
 14. //Sareng piunjukna putra / Para mantri kuring leutik / Ngahaturkeun salam sembah / Lahir dumugi hing batin / Sareah pangkon Gusti / Kaduana Rabul Gapur / Hakna nu murbeng jagat / Nganti-nganti siang wengi / Henteu sanes pandungana Kangjeng Rama//
 15. //Sakitu piunjuk putra / Teu aya sanesna deui / Sareng menggah tuang putra / Rahaden Aria Kuning / Bareng mangkat jeung abdi / Waktu indit ti Panjalu / Nameng satengah jalan / Leresan Malangbong weling / Pokna Paman kaula moal ka Jampang//
 16. //Ari sababna kaula / Tina sakalangkung ajrih / Teu wantun mendakan rama / Tan wande bendu ka kuring / Enggalna lajeng amit / Hanteu kenging dililipur / Diwejang direrema / Maksa bae putra indit / Ti simpangan Malangbong ngojengkang musna//
 17. //Sigeg nu ngajengkang musna / Henteu dikocapkeun deui / Sanghiyang lajeng ngandika / Prakara Aria Kuning / Ontong panjang dipikir / Urang ngan darma ngagaduh / Kajaba urang pasrah / Pati urip ka Yang Widi / Pasrah lila dua anak kaslametan//
 18. //Taya geusan panasaran / Atawa sumelang ati / Gan aya oge pikiran / Mungguh ngaulakeun lahir / Ria risining ati / Melang kanu di Panjalu / Raden Arya Kancana / Jumeneng kana bupati / Supayana urang senang mamanahan//
 19. //Teu lian kamelang urang / Coba pikir masing lantip / Kieu maksud pakarepan / Ulah jadi sakit ati / Wayahna bela pati / Kudu pindah ka Panjalu / Taya geusan percaya / Jagarucita karisi / Sieun masih barudak gan pikirna//
 20. //Cul nyembah Den Kampuh Jaya / Leres pangandika Gusti / Abdi sumeja ngaula / Siang wengi karsa Gusti / Kumureb satya ati / Kajawi dawuh Sang Prabu / Sanghiyang seg ngandika / Katarima lahir batin / Kasatyaan kumaula Kampuh Jaya//
 21. //Seep geus taya hinggana / Hutang panarima kami / Tacan bisa nyambung dahari / Gan pangasih jero ati / Sugan baringsuk pagi / Kami bisa naur kaul / Sagala kacintaan / Masih jadi buah ati / Muga-muga di ahirna kalaksanan//
 22. //Gan ieu sahiji tanda / Hibah rek diganti nami / Supayana kasaksian / Ku sakabeh abdi-abdi / Sarta ponggawa mantri / Supaya papada ma’lum / Eta jeneng ayeuna / Nya Rahaden Guru Haji / Ibaratna kurnia bintang landian//
 23. //Unjuk sembah sadayana / Rempag pangandika Gusti / Nami Kampuh Jaya musna / Guru Haji anu bukti / Ngalandi geusan saksi / Landian anyar nu mashur / Guru Haji unjukan / Raos sakalangkung ajrih / Cedok nyembah nampi pasihan Paduka//
 24. //Disangga ku asta dada / Ditampi ku ati suci / Siang wengi moal hilap / Dianggep dipusti-pusti / Landian abdi tadi / Dipuja dipunjung-punjung / Diruat dirawatan / Ditampi pangasih Gusti / Pangandika mernah diembun-embunan//
 25. //Simkuring weling wakedap / Ka ahli pameget istri / Nya ieu babad turunan / Putra putu pangkon Gusti / Poma masing gumati / Nurut lampah nu karuhun / Mugina kalaksanan / Kumureb setya ka Gusti / Mapan bukti pasondong jeung mamanisna//

PUPUH X
DANGDANGGULA

 1. //Unjuk hatur Raden Guru Haji / Sarta talim lajeng bae ngaras / Kapangkon dampal Sang Kantong / Kulanun abdi munjuk / Nuwun jiad Paduka Gusti / Sadaya kalepatan / Mugi sih pamalum / Dihampunten kalepatan / Salir dosa anu ageung anu alit / Panduka ngahampura//
 2. //Hanteu sanes siang sarta wengi / Mung Paduka nu dipuja-puja / Nu jadi gumantung hate / Disangga dipupunjung / Tina harja adil binangkit / Ka abdi ponggawana / Pon ka putra putu / Teu aya pisan hinggana / Kasaean mungguh nyepeng abdi leutik / Piwejang pangasihna//
 3. //Geus kadangu hatur Guru Haji / Ku Sanghiang Prabu Boros Ngora / Geus dihampura sakabeh / Pamit Raden angkat jung / Jeung sadaya abdi nu rek ngiring / Sumawon kulawarga / Sadayana milu / Ngajajapkeun anu pindah / Wantu-wantu keur pamili cantik manis / Pisah mindah panggonan//
 4. //Catur lampah di jalanna deui / Kuring menak jadi saaleutan / Ngaleut ngpungkeuy nu ngaderek / Angkatna teu paseluk / Para menak campur jeung kuring / Sajalan sukan-sukan / Sowara ngaguruh / Para amtenar ngagakgak / Para abdi bawaning ku suka ati / Aya nu bobodoran//
 5. //Bungah manah Raden Guru Haji / Jeung garwana bareng para putra / Putu kaponakan kabeh / Tutunggangan kacatur / Warna rupa henteu diwincik / Aya nu tunggang kuda / Nu joli nu tandu / Aya nu jalan badarat / Para menak pameget sartana istri / Tandu grebong tunggangna//
 6. //Sigeg catur enggeus lami teuing / Nu di jalan henteu dicarita / Sanes pasal kacarios / Catur Raden Tumenggung / Mangun suka keur seneng galih / Raden Arya Kancana / Nu mangkon Sang Prabu / Teu lian wulang piwejang / Diimankeun wuruk Kampuh Jaya tadi / Dianggap salamina//
 7. //Sigeg heula catur nu rek sumping / Keur di jalan ngutus hiji jalma / Tiheula hatur carios / Nu diutus enggeus bui / Tuluy hatur sembah ka Gusti / Abdi awon pisembah / Rama bade rawuh / Moal lami oge dungkap / Raden Guru Haji kapayunan Gusti / Sareng sagarwa putra//
 8. //Bingah kaget sayagi nu sumping / Sang Bupatya enggalna titimbal / Pahurmatan jeung karasmen / Calung pantun jeung angklung / Tarawangsa reujeung karinding / Suling tarompet penca / Badingdang nu pungkur / Melas-melis tarompetna / Pikeun mapag ayeuna kudu arindit / Guru Haji ti Jampang//
 9. //Jeung tambahan tarebang birahi / Saayana kopak sarta genta / Kekeprak reujeung keleneng / Disambung umbul-umbul / Kanan kiri lir katumbiri / Banderana paselang / Ti kenca katuhu / Kocap nu mapag geus mangkat / Sarta muni tatabeuhan asa kaindit / Campuh bareng n u surak//
 10. //Henteu kocap di jalanna deui / Kacaturkeun harita patepang / Nu dipapag geus pasondong / Caturkeun bae maju / Enggeus dungkap kajero negri / Ear surak nu mapag / Campuh jeung tatamu / Sang Prabu kaget kaluar / Karsa mapag jebul Raden Guru Haji / Enggal lajeng dicandak//
 11. //Enggeus lenggah Raden Guru Haji / Kantun istri putra nu di luar / Mindo kaluar sang Katong / Nyumanggakeun tatamu / Para istri sumangga calik / Geus calik sadayana / Barengna Sang Prabu / Para mantri wadya bala / Di mandapa abdi-abdi kuring leutik / Hem pak sami ngeureunan//
 12. //Raden Guru Haji sembah talim / Lajeng ngaras kapangkon ngunjungan / Dirontok sarta dikaleng / Duaan patutungku / Henteu nyana Paman bade ngalih / Putra saklangkung bungah / Teu nyana sarambut / Bisa papendak jeung Paman / Bareng bibi para kadang anu ngiring / Puji Alhamdulilah//
 13. //Lajeng nyaur ka Ki Buni Sakti / Sarta rcncang nimbalan sadia / Sangu wedang masih tereh / Baris suguh tatamu / Henteu lami enggeus sayagi / Katuangan ngabarak / Wedang bareng sangu / Di padaleman di luar / Seg ngadawuh Sang Bupati kanu calik / Nyumanggakeun dalahar//
 14. //Nyelang matur Raden Guru Haji / Reh pun Paman diutus ku Rama / Ngintun salamna Sang Katong / Pingkalih kapiunjuk / Menggah lampah pun Paman dugi / Sartana sarimbitan / Dungkap ka Panjalu / Purwa daksi kersa Rama / Ka pun paman reh Rama sumeja ngalih / Pun Paman kedah pindah//
 15. //Anu mawi ayeuna dumugi / Kahareupan palenggah gamparan / Pun paman bade dumerek / Mukim mangkon Panjalu / Wekas Rama jeneng Papatih / Malah digentos ngaran / Pangasih Sang Prabu / Asal nami Kampuh Jaya / Karsa Rama digentos Den Guru Haji / Kitu pitungkas Rama//
 16. //Sang Bupatya ngalahir jeung manis / Ka Den Guru Haji ngawalonan / Rewu laksa langkung atoh / Tambah bungah kalangkung / Henteu aya hinggana deui / Pangasih kanugrahan / Gede manan gunung / Gunung soteh ibaratna / Jero ati hakna dipasihan Patih / Guru Haji buktina//
 17. //Para abdi nu ti Jampang masih / Di payunan sami unjuk sembah / Abdi nuwunkeun permios / Ayeuna bade mundur / Bade mulang geus lami teuing / Sang Prabu angandika / Sukur geura mundur / Jeung titip sembah ka Rama / Henteu lian ngahaturkeun sembah bakti / Sarta nuwun pandunga//
 18. //Tutas dawuh abdi-abdi indit / Sami mulang ngabujeng ka Jampang / Sigeg ayeuna carios / Nu kantun di Panjalu / Aya Rahaden Guru Haji papatih / Tacan ngalih panggenan / Masih di Kadatun / Lajeng miwarang tetebah / Para abdi harita paturon rapih / Samar nu anyar dungkap//

PUPUH XI
ASMARANDANA

 1. //Caturkeun heula nu balik / Wadya bala nu ti Jampang / Sakedap rek dicarios / Turut jalan caturan / Nyaturkeun lalampahan / Keur waktuna di Panjalu / Ningal rea kaanehan//
 2. //Resep resmi ningal cai / Muter ngubeng padaleman / Horeng kitu ari Lengkong /Kongas kacaturkeunana / Katatangga nu lian / Paingan mantak kayungyun / Ditingal ti kaanggangan//
 3. //Negri kaputer ku cai / Padaleman dina nusa / Lengkong ngawengku karaton / Katon ningal perhiasan / Santosa perjagahan / Pintu jalan cukang padung / Hurung tempat kapatihan//
 4. //Di jalan teu kocap deui / Ka Jampang harita dungkap / Lajeng ngadeuheusan bae / Kasondong Sanghiyang lenggah / Lajeng bae mariksa / Ka abdi nu ti Panjalu / Kuma beja lalampahan//
 5. //Cul nyembah abdi pra mantri / Unjuk hatur lalampahan / Boyong nu ngalih parantos / Henteu aya kakirangan / Tetep di kapatihan / Panggenan ujung winangun / Prabot tugenah sadaya//
 6. //Sanghiyang lajeng ngalahir / Puji sukur ka sadaya / Sigeg nu pindah parele / Taya genah panasaran / Henteu sumelang manah / Gan pamuga lulus mulus / Mulya badan sampurna//
 7. //Sigeg abdi para mantri / Harita sami bubaran / Didawuhan ku Sang Katong / Saimahna- saimahna / Budal tipadaleman / Sigeg di Jampang manggung / Panjalu putra carita//
 8. //Den Arya nyepeng bupati / Guru Haji papatihna / Lami nyepengan bupatos / Carios rea putrana / Sarta dunya baranah / Meh ampir henteu kaitung / Tina kareaan dunya//
 9. //Kocap para putra tadi / Taya pisan nu tumandar / Kana lampah anu sae / Marga karuat ku dunya / Teu aya nu beriman / Kaliputan ku pangyuyu / Lepat manah kahurmatan//
 10. //Rama gan sedih prihatin / Ningal lampah para putra / Taya nu salim nu saleh / Teu lian micara barang / Anu jadi rebutan / Turta aing masih ujud / Angot mun aing geus ajal//
 11. //Taya geusan seneng ati / Rea uang sugih barang / Bingbang manten nyeri hate / Tetela jadi mamala / Mahalana laksana / Diri sanubari guyur / Ngawangwang lampah barudak//
 12. //Gan poma baringsuk pagi / Tah aing hibat wasiat / Kaanak-anak sakabeh / Sumawonna ka nu Han / Dikadar kanugrahan / Ulah maksud hayang punjul / Sakadar sandang jeung pangan//
 13. //Ulah beunghar cara aing / Sabab enggeus katemahan / Di luhur enggeus dijereh / Henteu panjang dicarita / Tangtuna kalah papan / Patepung anu dicatur / Masih Den Arya Kancana//
 14. //Lami nyepengna Bupati / Sugemah di padaleman / Karaton di nusa Lengkong / Keur ngararas raras manah / Tina geus kasepahan / Nyepeng damel di Panjalu / Karsa sumeren ka Putra//
 15. //Lajeng ngutus nyaur patih / Harita utusan mangkat / Ka kapatihan geus anjok / Den Patih lajeng mariksa / Maneh rek naon beja / Hatur gamparan disaur / Ayeuna ka padaleman//
 16. //Raden Patih enggal indit / Ka padaleman geus dungkap / Lajeng ngadeuheusan bae / Kasondong Sang Prabu lenggah / Dideuheus para putra / Para garwa putra putu / Kempalan di padaleman//
 17. //Sang Prabu lajeng ngalahir / Patih nu matak diogan / Sarta barudak sakabeh / Kaula hibah ka Paman / Pasrah eta barudak / Sarta banda kaya urus / Sasesana ngula sara//
 18. //Lajeng kaduana deui / Anak anu panggedena / Nyaeta Sanghiang Teko / Nu nampa kabupatian / Jadi gegentos kula / Katelah Dalem Celanglung / Nampi panjenengan Rama//
 19. //Katilu Ama weweling / Upama dungkap di mangsa / Ulah ingkah sejen enggon / Nyieun kaluat kuburan / Nyaeta pamakaman / Beulah wetan aya dukuh / Munar astana di nusa//
 20. //Dumugi jaman kiwari / Gumelar dungkap ayeuna / Wujud sareatna yaktos / Tah pitutur tina babad / Sarta piwulang Rama / Ngagalur tina pitutur / Ngantian gentos Ramana//

PUPUH XII
K I N A N T I

 1. //Teu lami harita ngangluh / Lajeng wapat Sri Bupati / Ear garwa nu midamdam / Para putra anu nangis / Jebul Raden Patih dungkap / Titimbal kumpulkeun abdi//
 2. //Para sepuh geus karumpul / Para mantri geus sarumping / Wadya bala geus daratang / Para istri garwa mantri / Santana reujeung memenak / Panghulu ketib jeung modin//
 3. //Anu ngalayad Sang Ratu / Padaleman heurin usik / Pakepruk jalma di latar / Raracik baris paripih / Keur helaran ka astana / Upacara ngiring majid//
 4. //Dilebet pahibut guyur / Para Putra rebut milik / Teu ngarapeda nu wapat / Teu eling ka weling tadi / Karama waktuna hibat / Para putra teu merduli//
 5. //Wasiat anu kapungkur / Ayeuna kapanggih bukti / Dunya taya paendahna / Henteu mangpaat kadiri / Samalah hibat wasiat / Sang Prabu waktu ngalahir//
 6. //Sigeg putra nu keur guyur / Maid ulah lila teuing / Sadia pikeun ngulasan / Para ahli ketib modin / Lajeng nyiraman palastra / Dibawa ngalih ka bumi//
 7. //Parantos lajeng di bungkus / Sakuma adat talari / Lajeng maid di salatan / Saprantosna kana katil / Dicandak lajeng ka makam / Prantos ngurebkeun marulih//
 8. //Sinigeg nu wapat putus / Henteu dikocapkeun deui / Bagi waris pahajatan / Henteu kacarita deui / Adat biasa lumampah / Cag ecag nuturkeun deui//
 9. //Ari anu kapicatur / Pikeun gegentos bupati / Lulus nya putra nu calik / Raden Arya Kuning nami / Sabab keur jumeneng Rama / Geus hibat ka Raden Patih//
 10. //Kasebat Dalem Cilangkung / Mashur dungkap kakiwari / Mangkon panjenengan Rama / Sarta rempug abdi-abdi / Kuring menak wadya bala / Satya asih sugih mukti//
 11. //Mangkon Tumenggung Panjalu / Kacarios lami-lami / Geus kagungan dua putra / Jaler kalih sami pekik / Sami dedeg pangadegna / Santosa salira gilig//
 12. //Nami dua putra mashur / Rakana nu nomor hiji / Rahaden Dulang Kancana / Adi nomor dua nami / Raden Kadaliru kocap / Ungel babad anu yakin//
 13. //Sigeg Rama kapicatur / Lami nyepengna Bupati / Keur ngamanah salirana / Ngararas yuswa geus ahir / Karsa seseren Putra / Manawa pareng jeung tulis//
 14. //Lajeng bae Sang Prabu / Harita nyaur Den Patih / Utusan enggeus bral miang / Ka Den Patih enggeus nepi / Den Patih lajeng mariksa / Kuma dawuh Kangjeng Gusti//
 15. //Cul nyembah utusan matur / Gamparan kedali kairing / Disaur ka padaleman / Lajeng angkat Raden Patih / Kasondong Sang Prabu lenggah / Mendek nyembah sarta talim//
 16. //Hariring Sang Ratu nyaur / Ngalahir ka Raden Patih / Kieu nu matak diogan / Perelu urang badarni / Tina enggeus kakolotan / Dipenta rempagna Patih//
 17. //Kieu kula nya pamaksud / Masrahkeun jeneng Bupati / Nyaeta kadua anak / Sala siji anu jadi / Kitu kahayang kaula / Sarta rempug kuring leutik//
 18. //Raden Patih nyembah sujud / Ngiring dawuh karsa Gusti / Abdi dumerek ka karsa / Kitu deui abdi-abdi / Moal aya n u sulaya / Gagalna gang abdi-abdi//
 19. //Sukur Patih lamun kitu / Ayeuna geura badami / Jeung sakabeh wadya bala / Luar jero abdi-abdi / Jeung sadia karesmian / Karamean masing rapih//
 20. //Ngistrenan ngangkat Tumenggung / Pasti isuk poe Kemis / Den Patih nyembah unjukan / Pamit wangsul dek badami / Lajeng mangkat ka paseban / Ngutus nyaur para mantri//
 21. //Harita keneh burudul / Abdi-abdi para mantri / Den Patih lajeng titimbal / Isuk dina poe Kemis / Karsa pasrah ka jenengan / Sarta ngistrenan sakali//
 22. //Ayeuna geura mundur / Sadia pikeun raracik / Papaes pikeun ngistrenan / Papakean sing raresik / Kitu deui tatabeuhan / Ulah tinggal titalari//
 23. //Isuk dina pukul tujuh / Ulah elat sarta rapih / Bareng reujeung tatabeuhan / Gamelan tarompet suling / Bareng-bareng jeung badingdang / Tarawangsa jeung kacapi//
 24. //Tamat titimbalna rampung / Caturkeun isukna deui / Para ponggawa darongkap / Abdi para mantri sumping / Ngabarak dikapatihan / Ngantos dawuhan Den Patih//
 25. //Jebul Den Patih ngadawuh / Eh sakabeh para mantri / Saayana pra ponggawa / Hayu urang bareng indit / Harita bral bubar mapag / Sang Prabu kasondong linggih//
 26. //Cul nyembah Den Patih munjuk / Sih pangaksa gebal Gusti / Kumaha nu jadi karsa / Wireh parantos sayagi / Abdi-abdi praponggawa / Ngantos jengkar Srinarpati//
 27. //Lajeng ngadawuh Sang Prabu / Ka Den Guru Haji Patih / Sadiakeun tutunggangan / Jampana tandu jeung joli / Upacara banderana / Tatabeuhan kitu deui//
 28. //Kaluar Den Patih ngatur / Ngatur anu baris ngiring / Elaran tipadaleman / Harita geus rintih rapih / Jebul Sang Bupatya jengkar / Putra miwah garwa Gusti//
 29. //Ribut pahibut mangkat jung / Tatabeuhan kabeh inuni / Ear ngaguruh nu surak / Tina suka seneng ati / Sigeg teu panjang carita / Kakapatihan geus sumping//
 30. //Cunduk catur sami lungguh / Jaksa panghulu papatih / Para ponggawa santana / Para mantri kuring leutik / Jempe repeh tatabeuhan / Ngantosan dawuhan Gusti//
 31. //Hariring Sang Ratu nyaur / Geus henteu diwiji-wiji / Kanu kolot kanu ngora / Kulawargi kuring leutik / Kula menta disaksian / Masrahkeun jeneng bupati//
 32. //Tapi kieu nyapamaksud / Madak rempug abdi-abdi / Nya ieu bae ka anak / Raden Arya enggeus pasti / Kula pasrah ka sadaya / Teu diwincik hiji-hiji//
 33. //Prantos Sang Prabu ngadawuh / Ka sadaya kuring leutik / Unjuk sembah sadayana / Rempag sadawuhan Gusti / Henteu aya anu mumpang / Sujud sukur ka yang Widi//
 34. //Putus ngistrenan tumenggung / Jedur mariemna muni / Ger surak bareng tabeuhan / Pajemon asa kaindit / Harita lajeng bubaran / Ngaderek di pancaniti//
 35. //Sigeg ka karaton rawuh / Catur abdi anu ngiring / Ti padaleman bubaran / Ka tempatna masing- masing / Ngistrenan Putra palastra / Raden Kancana Bupati//
 36. //Rama tapakur di pungkur / Putra jumeneng bupati / Henteu lami kacarita / Rama ngangluh kenging sakit / Dumugi harita wapat / Teu yasa walagri deui//
 37. //Palastra Sang Prabu sepuh / Wapatna enggeus sasasih / Henteu panjang dicarita / Catur putra nu ngaganti / Sareng hiji saderekna / Rahaden Arya Kadali//
 38. //Jeung saderek runtut rukun / Runtut rentet sarni asih / Henteu sumulengkang manah / Raka rai langkung rapih / Kitu deui wadya bala / Abdi mantri kuring leutik//
 39. //Kakocap Raden Tumenggung / Keur panuji sugih mukti / Lajeng nyaur ka raina / Ka Raden Arya Kadali / Kieu paniatan kakang / Nyelehkeun jeneng bupati//
 40. //Cul nyembah barina sujud / Rai kana pangkon Gusti / Raka ulah kitu manah / Naon anu jadi galih / Atawa kasesah manah / Sumangga nanggel pun Rai//
 41. //Rakana enggal ngadawuh / Adi teu susah teu risi / Entong panjang dipikiran / Engkang geus dingin pinasti / Kudrat iradat kaula / Geus dipasti masing-masing//
 42. //Ari anu rek dimaksud / Kakang patilar jeung Rai / Rek pindah misah panggenan / Tuh lebah tempat Cibeunying / Ngiras pikeun pamakaman / Didinya geusan nya mukim//
 43. //Rai ngawalon jeung mesum / Langkung karsa Raka Gusti / Sang Prabu enggal nimbalan / Ngumpulkeun Ponggawa Mantri / Wadya bala sadayana / Jaksa panghulu papatih//
 44. //Harita utusan jebul / Jeung sadaya abdi-abdi / Praponggawa sadayana / Padaleman heurin usik / Sang Prabu kasondong lenggah / Geus calik di pancaniti//
 45. //Enggal ngadawuh Sang Prabu / Ka sadaya abdi-abdi / Kieu nu matak diogan / Dipenta rempug ku kami / Masrahkeun ka bupatian / Ka rai Raden Kadali//
 46. //Walon sadaya gumuruh / Sadayana abdi-abdi / Saprantosna lajeng ngaras / Nyanggakeun silaturahmi / Ka Sang Bupatya rakana / Nyuwun jiad berkah Gusti//
 47. //Sang Ratu sepuh ngadawuh / Geus taya hinggana deui / Tarima dunya aherat / Lahir tumeka hing batin / Pandunga ka salametan / Geus henteu diwiji-wiji//
 48. //Tutup catur rila mundur / Ngistrenan enggeus salesih / Pada sasami bubaran / Ka tempatna masing-masing / Sigeg rakana teu kocap / Catur nu jeneng bupati//
 49. //Lulus mulus Den Tumenggung /Taya bincara bincari / Satampina ti rakana / Harja negri tambah resik / Abdi-abdi suka manah / Kumaula satya asih//
 50. //Enggalkeun bae pitutur / Jumenengna enggeus lami / Enggeus kagunganeun putra / Pameget santosa pekik / Bangbang Sayogya salira / Cacalon kangge narpati//
 51. //Nami putra nu kasebut / Raden Marta Badadahin / Geus sedeng dedeg yuswana / Harita Srinarapati / Keur ngamanah salirana / Mucung barina weweling//

PUPUH XIII
P U C U N G

 1. //Bapa pucung ka putrana lajeng nyaur / Putra ngadeuheusan / Ramana lenggah ngagedeng / Sang Bupatya ngadawuh hibat ka putra//
 2. //Paniatan Ama manawi dikabul / Sarta karempugan / Kukuring-kuring sakabeh / Rek nyelehkeun masrahkeun ka bupatian//
 3. //Keur pamuga ujang kudu bae sanggup / Nampa kajenengan / Poma-poma kudu daek / Sabab Ama geus teu kaduga lumampah//
 4. //Putra calon ka ramana lajeng matur / Gusti langkung karsa / Abdi sumeja dumerek / Siang wengi kumureb karsa panduka//
 5. //Puji sukur ujang ari enggeus sanggup / Ama rek bebeja / Jeung para ponggawa kabeh / Kulawarga kuring menak saayana//
 6. //Sigeg putra Sang Bupatya lajeng ngutus / Sahiji ponggawa / Raden Patih masing tereh / Ki utusan harita enggeus bral mangkat//
 7. Ki utusan ka kapatihan geus cunduk / Den Patih mariksa / Maneh aya naon gawe / Ngemban dawuh atawa karep sorangan//
 8. //Nun sumuhun parios abdi diutus / Disaur gamparan / Ku abdi kudu kaderek / Gusak-gasik Raden Patih ngadeuheusan//
 9. //Henteu kocap dijalan catur geus cunduk / Kasondong keur lenggah / Lajeng ngadeuheusan bae / Hurmat talim tungkul mando dipayunan//
 10. //Sang Bupatya ka patih lajeng ngadawuh / Numatak diogan / Perluna niat kula the / Rek masrahkeun nyelehkeun kabupatian//
 11. //Anu baris diangkat kana Tumenggung / Raden Marta Baya / Poma mangka rempug kabeh / Niat kula poe isuk papasrahan//
 12. //Mangsa barang adat talari kapungkur / Pakeun kahurmatan / Masing rame kaparele / Tigas dawuh Den Patih lajeng kaluar//
 13. //Gusak-gasik Raden Patih enggal wangsul / Lajengna titimbal / Ka para mantri sakabeh / Sanggeus kumpul lajeng ngembankeun dawuhan//
 14. //Reh kaula ngemban dawuhan Sang Prabu / Karsa Sang Bupatya / Ka putra bade seseleh / Poe isuk papasrahan jeung ngistrenan//
 15. //Wadya bala ponggawa kudu karumpul / Sarta tatabeuhan / Pamenta ulah talangke / Jam dalapan isuk sadaya sadia//
 16. //Tutas dawuh sadayana amit mundur / Harita bubaran / Sakedap rek make-make / Jeung sadia raracik keur karamean//
 17. //Tina perjanjian harita geus kumpul / Tetebah geus tutas / Kantun mapag Sang Bupatos / Lajeng mangkat sadaya ka padaleman//
 18. //Raden Patih ngadeuheusan ka Sang Prabu / Reh prantos sadia / Abdi ponggawa sakabeh / Sang Bupatya ka patih lajeng ngandika//
 19. //Sadiakeun joli jampana jeung tandu / Pacara bandera / Tatabeuhan kelewer rontek / Matur Patih prantos taya kakirangan//
 20. //Sang Bupatya ti padaleman geus lungsur / Sarta putra garwa / Den Marta Baya panganten / Nu ngagentos nampi panjenengan rama//
 21. //Lajeng jengkar nitih jampana jeung tandu / Seperti helaran / Bandera kelewer rontek / Tatabeuhan ear ti hareup ti tukang//
 22. //Enggal catur kapajemon enggeus sumping / Lajeng sami lenggah / Abdi ponggawa ngaderek / Pra santana sepuh anom sadya lenggah//
 23. //Jempe repeh hariring Sang Prabu nyaur / Eh abdi sadaya / Sarta ponggawa sakabeh / Ka sadaya kami menta disaksian//
 24. //Maksud kami ayeuna rempug teu rempug / Dipenta rempugna / Ka jenengan kami seleh / Nya ka ieu anak Raden Marta Baya//
 25. //Sadayana abdi-abdi walon nuhun / Rempag sadayana / Teu sanes abdi ngaderek / Kitu deui ka putra sadya ngaula//
 26. //Sanggeus tutug putus ngistrenan panghulu / Lajeng maca dunga / Pra ponggawa hamin kabeh / Muga-muga raharja kasalametan//
 27. //Raden Patih ngesod nyembah amit mundur / Ka rama ka putra / Tidinya bral munjung kabeh / Saprantosna bubaran kapadaleman//
 28. //Wadya bala bubar ngaderek Sang Prabu / Saprantosna dungkap / Mundur wadya bala kabeh / Pada mulang satempatna saimahna//
 29. //Sigeg tunda Den Marta Baya Tumenggung / Kacatur ramana / Ngangluh sabada seseleh / Lajeng wapat palastra henteu dikocap//
 30. //Lajeng catur Den Marta Baya Tumenggung / Geus kagungan putra / Santana salira kasep / Panjenengan Raden Arya Nati Baya//
 31. //Geus diangkat jumeneng jadi Tumenggung / Ngagentos ramana / Sang Prabu sepuh nu lereh / Henteu lami rama lajeng bae wapat//
 32. //Kacarios Den Tumenggung anu nanjung / Geus kagungan putra / Dua sami pangguh kasep / Nu kasebat rakana Dalem Sumalah//
 33. //Panjenengan raina anu kamashur / Arya Sacanata / Runtut rentet jeung saderek / Sami dedeg cacalon kabupatian//
 34. //Sigeg putra kacatur Sang Prabu sepuh / Tina enggeus sepah / Karsana bade sumeleh / Ka putrana nu nami Dalem Sumalah//
 35. //Lajeng bae Sang Prabu karsa berhimpun / Jeung para ponggawa / Sarta wadya bala kabeh / Waktu eta geus pepek sawadya bala//
 36. //Sang Bupatya putra garwa sami lungguh / Di medan kalangan / Lajengna ngadawuh bae / Kasadaya praponggawa saayana//
 37. //Anu matak maneh ayeuna disaur / Manawana rempag / Pasti ayeuna seseren / Ka jenengan ka anak Dalem Sumalah//
 38. //Abdi-abdi sadaya ngawalon rempug / Sakarsa Panduka / Abdi sumeja ngaderek / Ngaselakeun ka jeneng Putra Panduka//
 39. //Putus dawuh sadayana sami mundur / Paragat bubaran / Ponggawa abdi sakabeh / Masing-masing pada mulang ka imahna//
 40. //Kacarios henteu lami Dalem sepuh / Ngangluh lajeng wapat / Nu wapat sinigeg bae / Enggal catur Den Tumenggung nu gumelar//
 41. //Henteu lami jumenengna Den Tumenggung / Ngangluh lajeng wapat / Tilu tahun lamina the / Lajeng bae digentos ku saderekna//
 42. //Nilar putra dua masih keneh lembut / Sinigegkeun putra / Catur gentosna bupatos / Raden Arya Sacanata saderekna//
 43. //Enggeus lami Den Arya jeneng tumenggung / Kocap deui putra / Yuswa dedegna geus sampe / Pigentoseun Raden Arya Sacanata//
 44. //Raden Wira Baya Putra anu marhum / Nya Dalem Sumalah / Diselangan ku saderek / Lami-lami Raden Arya Sacanata//
 45. //Karsa lereh masrahkeun jeneng tumenggung / Ka eta alona / Raden Wira Baya anom / Geus ditampi ku putra kabupatian//
 46. //Sinigegkeun Den Wira Baya Tumenggung / Kocap Kangjeng Paman / Tina saprantos seseleh / Lajeng pamit bral jengkar ka patapaan//
 47. //Ganda Kerta tempatna dianggo lungguh / Sigeg teu di kocap / Nilar Putra burey keneh / Eta Putra nami Raden Wira Dipa//
 48. //Sinigegkeun catur nu jeneng tumenggung / Geus kagungan putra / Salira dedeg tur kasep / Panjenengan nami Raden Wira Praja//
 49. //Kaleresan harita keur sami kumpul / Hempak dideuheusan / Ku para ponggawa kabeh / Enggal nyaur kami pasrah ka jenengan//
 50. //Tah nya anak ku kami dipenta rempug / Raden Wira Praja / Praponggawa walon kabeh / Kaulanun teu langkung karsa Panduka//
 51. //Saprantosna abdi-abdi lajeng munjung / Lajengna bubaran / Saimah-imahna bae / Sang Parabu jeung putra kapadaleman//
 52. //Sang Parabu sepuh lajeng bae pupus / Saadat biasa / Ulat sarat geus parele / Adat lumbrah anu wapat geus palastra//
 53. //Lulus mulus putra nu mangkon tumenggung / Raharja nungrahan / Sugih mukti jeung kamukten / Abdi-abdi suka manah kumaula//
 54. //Sigeg heula Den Tumenggung nu geus nanjung / Kaselag carita / Tunggal runtun eta keneh / Catur heula Den Wira Dipa puputra//
 55. //Nami putra ayeuna anu kasebat / Den Cakranagara / Murangkalih dedeg sampe / Pangguh timpuh sayagya pikeun bupatya//
 56. //Siang wengi murangkalih di kadatun / Wantu diri putra / Ku Kangjeng Paman dineneh / Dipiwulang lampah jalan kahadean//
 57. //Sigeg putra alona teu kapicatur / Kocap sang bupatya / Ngangluh lajeng wapat bae / Panjengan pegat katampi alona//

PUPUH XIV
MAGATRUH

 1. //Den Tumenggung Wira Praja anu pupus / Ayeuna enggeus lastari / Tadi hibarna kapungkur / Lamun geus tepi ka jangji / Nya kubur di Waru Doyong//
 2. //Henteu panjang sinigegkeun anu pupus / Catur nu jeneng bupati / Tina parempugna sepuh / Sarta abdi kuring leutik / Cakranagara gegentos//
 3. //Geus kamashur diangkat jadi tumenggung / Gilig parangi berbudi / Ampuh lungguh sarta suhud / Kuring leutik suka asih / Kumaulana tawalo//
 4. //Geus kagungan putra sahiji tur ampuh / Dedeg salira raspati / Parangi salira alus / Nami eta murangkalih / Cakranagara kapindo//
 5. //Tina lami rama geus kalangkung sepuh / Lajeng nyaur Raden Patih / Reujeung abdi para sepuh / Teu lila sami sarumping / Kapadaleman geus anjog//
 6. //Dalem Demang Cakranagara geus lungguh / Jeung putra dipancaniti / Dalem tidinya ngadawuh / Dipenta rempug ku kami / Nyelehkeun ieu kaprabon//
 7. //Nya ka anak Cakranagara nu mashur / Masrahkeun jeneng bupati / Hatur sadayana rempug / Henteu langkung karsa Gusti / Siang wengi abdi ngantos//
 8. //Tutas mutus harita ngangkat tumenggung / Abdi abdi suka ati / Lajeng sadayana munjung / Tigas munjung amit balik / Geus bubaran ti karaton//
 9. //Tetep lulus anu mangku di kadatun / Kacaturkeun lami-lami / Dalem Demang enggeus pupus / Mulasara geus salesik / Di pendem mundu kasohor//
 10. //Cag nu wapat catur putra anu mangku / Santosa gilig berbudi / Budi manis sarta lungguh / Mungguh nu jadi bupati / Patitis Sang Prabu anom//
 11. //Ngiring damel sakarsana langkung suhud / Pinter rajin jeung binangkit / Nuju dina kira waktu / Nampi laporna Ki Malim / Mas Warga Naya nu kahot//
 12. //Unjuk hatur sareh aya hiji maung / Ngahakan kuda jeung munding / Kaget Sang Bupati nyaur / Kumpulkeun sakabeh abdi / Nabeuh tanggara ku kemplong//
 13. //Aki Malim enggal ditimbalan nutur / Nitik lari dina pasir / Teu lila maung ditekuk / Saadat tali paranti / Diserep enggeus parantos//
 14. //Enggal bae harita ki Malim ngutus / Haturan maung geus yakin / Teu lami utusan cunduk / Dipariksa ku Den Patih / Hatuma maung kadodon//
 15. //Raden Patih unjuk hatur ka Sang Prabu / Reh nampi lapor ki Malim / Maung parantos ditekuk / Mugi enggal bae Gusti / Maung leresan dicanggong//
 16. //Den Tumenggung ka Patih enggal ngadawuh / Hayu buru urang indit / Jeung sakabeh batur-batur / Prabot pakarang sing rapih / Burang tumbak pedang golok//
 17. //Waktu eta Den Tumenggung enggal lungsur / Bareng kabeh abdi-abdi / Saperti nu rek ngalurug /Ningal pakarang ngabaris / Katempat leuweung geus anjog//
 18. //Tatan-tatan heula samemehna laju / Metakeun jalma nu baris / Diatur kenca katuhu / Nyangking tumbak nyoren keris / Masang burang geus parantos//
 19. //Anu baris tepung gelang geus kakemput / Ngantos dawuh sang Bupati / Teu lami harita jebul / Pasang tumbak nyangking bedil / Maung nimrung huarhaor//
 20. //Lajeng ngansreh maung nimrung dikurubut / Nubaris taowah gimir / Mingkin mundur anggur maju / Tahan ngadeku jeung baris / Ngaguruh jalma jeung kemplong//
 21. //Maung nimrung lumpat ka kaler ka kidul /Ngetan ngulon kitu deui / Rupa bingung sakalangkung / Lumpat ka lebah teweling / Ka burang maung geus kojor//
 22. //Ear surak kusabab maung geus rubuh / Praponggawa sami mulih / Ngaderek Dalem Tumenggung / Sadungkapna masing-masing / Sang Prabu geus ka karaton//
 23. //Kapicatur lampah damel Den Tumenggung / Sedya kumureb ka Gusti / Lajeng Sultan anu marhum / Sakalangkung tina asih / Asring caos ka Cirebon//
 24. //Rajin pintar kaojah Dalem Panjalu / Mamaca maos ngadangding / Nabeuh tarebang ngagemlung / Barina maca jajami / Nu nenjo kocap olohok//
 25. //Rikat pinter senenan di alun-alun / Medar kuda pasang takis / Bari ngagedengkeun musuh / Kuda dua sami tarik / Geprak bari ngadu sodor//
 26. //Tutas sapton lungsur tingkat ka kadatun / Ngadeuheusan Kangjeng Gusti / Taya sajam nu kalarung / Damel ari waktu peuting / Dikarsakeun baksa sador//
 27. //Warna rupa baksa gada kepeng susuduk / Parabot pedang keur nakis / Permaenan di kadaton / Saperti nu perang tanding / Para panangeran nongton//
 28. //Ampuh lucu baksana Raden Tumenggung / Dasar parangi berbudi / Alus timpuh sarta lungguh / Kangjeng sultan mingkin asih / Tina sumujudna yaktos//
 29. //Panganggona tara pamit enggal wangsul / Lamun tacan idin Gusti / Dua tilu bulan tangtu / Mantep saregeping budi / Lampah tara luas leos//
 30. //Tina asih Kangjeng Sultan sakalangkung / Pertanda asih teh bukti / Hiji istri tedah Ratu / Alona Ratu Dipati / Wasta Den Salengga Anom//
 31. //Salirana ampuh timpuh sarta lungguh / Cahya mubyar ngatumbiri / Bitis lir jaksi sajantung / Raray petak kadi sasih / Pasihan Sultan Cirebon//
 32. //Yakin putra Demang Gajipura sepuh / Kangjeng Sultan seg ngalahir / Ngadawuh ka Den Tumenggung / Sakalian kudu kawin / Lajengna nikah parantos//
 33. //Bade nikah idin pindah ka Panjalu / Kangjeng Sultan lajeng masih / Warisan barang nu alus / Sarta patukangan deui / Kamasan sadaya prabot//
 34. //Geus bral pindah Den Tumenggung ka Panjalu / Sarta bari nyandak istri / Cunduk catur ka Panjalu / Di jalan teu kocap deui / Caturkeun bae geus anjog//
 35. //Abdi-abdi rencang di dapur pahibut / Sayagi baris nu sumping / Katuangan wedang sekul / Saadat tali paranti / Ngahormat nu ti Cirebon//
 36. //Sigeg catur istri lami di Panjalu / Kadar wewerat katawis / Bulan hiji sampe tilu / Enggalna nyaur paraji / Diteangbobotna yaktos//
 37. //Sang Bupatya lajeng ngutus unjuk hatur / Kapayunan Kangjeng Gusti / Sareh putra di Panjalu / Wewerat geus tilu sasih / Sareng geus katawis bobot//
 38. /Kangjeng Sultan geus mireng nu ti Panjalu / Maca Alhamdulilahi / Sujud sukur ka Yang Agung / Muga dikadar lalaki / Nu bade gentos bupatos//
 39. //Nu nerus ku jeneng Tumenggung Panjalu / Panuhun sanggeusna lahir / Panuhun aing sakitu / Pikeun gaganti bupati / Dawuhna Sultan Cirebon//
 40. //Ngutus hiji mantri mangkat ka Panjalu / Mariksa yakin teu yakin / Enggal utusan mangkat jung / Ka Panjalu enggeus nepi / Ka padaleman geus anjok//
 41. //Lajeng bae ngadeuheusan ka Sang Prabu / Yaktos weweratna sidik / Teu sanes abdi sakitu / Nerangkeun wewerat rai / Marios parantos yaktos//
 42. //Menggah eta abdi dalem amit mundur / Bade unjukan ka Gusti / Mantri utusan geus undur / Ti Panjalu enggeus balik / Catur cunduk ka Cirebon//
 43. //Ki utusan unjuk hatur ka Sang Ratu / Yakin sidik Putra Gusti / Weweratna yaktos lulus / Lajeng bae Kangjeng Gusti / Puji sukur ka Yang Manon//
 44. //Sigeg catur ayeuna nu di Panjalu / Teu sanes sami mumuji / Panuhun muga dikabul / Muga sadawuhan Gusti / Dikadar hayang diyaktos//
 45. //Nu wewerat catur dungkap kana waktu / Bulanan babar geus pasti / Abdi ponggawa karumpul / Prantos sayagi paraji / Adat lumbrah kanu ngowo//
 46. //Henteu lami nu babar lahir geus lulus / Murangkalihna lalaki / Paneja rama dikabul / Nu babar enggeus lastari / Putra dibedong dipangkon//
 47. //Salirana kawantu tedaking ratu / Resik gilig murangkahh / Lajeng bae enggal ngutus / Unjukan ka Kangjeng Gusti / Reh Putra parantos ngowo//
 48. //Kangjeng Sultan ngadawuhna puji sukur / Muga Gusti Rabul Jalil / Maparinan panjang umur / Tepi kajadi bupati / Kitu paneja sayaktos//
 49. //Sigeg catur ayeuna nu di Panjalu / Anu eukeur suka galih / Siang wengi sami kumpul / Abdi-abdi kulawargi / Tutunggon bari mamaos//
 50. //Tina bingah siang bari nabeuh degung / Seleh gamelan kacapi / Pantun trawangsa teu undur / Tujuh poe tujuh peuting / Hempak kemit di kadaton//
 51. //Murangkalih namina anu kamashur / Sadaya sami nyakseni / Raden Barsalam kasebut / Trung sapirempagna Gusti / Kangjeng Sultan di Cirebon//
 52. //Titimangsa lahirna putra kacatur / Lumayan kangge pakeling / Tahun sewu tujuh ratus / Genep puluh lima deui / Waktu dibabarkeun yaktos//
 53. //Dina yuswa dua puluh opat tahun / Diangkat jeneng bupati / Tina rama enggeus sepuh / Sareng namina diganti / Den Cakranagara Anom//
 54. //Saprantosna jumeneng ramana pupus / Panggenan makam bawarna / Hibat wasiat kapungkur / Mun Ama tepi ka jangji / Di Ciater nu kasohor//
 55. //Kasigegkeun Rama Dalem anu pupus / Catur nu mangkon bupati / Lungguh ampuh sarta suhud / Suka manah senang galih / Nalika jeneng bupatos//
 56. //Tahun sewu dalapan ratus sapuluh / Malah aya punjul hiji / Kawit jumeneng tumenggung / Lamina nyepeng bupati / Tilu puluh tahun yaktos//
 57. //Kaleresan tahun sewu dlapan ratus / Salapan welas nu muni / Kenging putusan pansiun / Surat bisluit katampi / Diaos serat parantos//
 58. //Kapicatur Dalem pansiun Panjalu / Teu aya gentos bupati / Pindah ngaula ka Galuh / Panjalu ngajadi distrik / Awal mula dicarios//
 59. //Waktu dinggeun tanah Galuh jembar langkung / Kidul watas Kandang Wesi / Ngunung walahar Citanduy / Kalipucang Banjar deui / Harita masih kawengkon//
 60. //Leres tahun diluhur nu geus kasebut / Panjalu bareng Kawali / Kabawah asup ka Galuh / Kalipucang Kandang Wesi / Priangan anu ngawengkon//
 61. //Tiharita damel watesna Citanduy / Malah dungkap ka kiwari / Pitutur ayeuna wujud / Bukti gumelarna yakin / Medal catur nu nyarios//

PUPUH XV
M I J I L

 1. //Catur lami nyepengna pangasih / Pansiun bupatos / Tilu puluh tilu tahun yaktos / Tina satya kumereb ka Gusti / Sami pada ngasih / Pon miwah pangagung//
 2. //Keur nalika jumeneng bupati / Putrana carios / Jumlah aya pameget awewe / Dua welas anu lumahir / Nami teu diwincik / Namina pun dulur//
 3. //Sareng henteu sanes nu digalih / Kajawi wawartos / Siang wengi asrih kempel kabeh / Dipajemon padaleman tadi / Pala putra sumping / Diwejang diwurak//
 4. //Wuwulangna ujang sing gumati / Nyarekel pawagon / Papakeming anu laku gawe / Teu diwincik nu gede nu leutik / Masing ati-ati / Sumujud jeung suhud//
 5. //Kumaula masingna tarampil / Ulah nyolowedor / Adep idep saregep nya hate / Tata titi tindak diaji / Jinis modal pikir / Tatalining ratu//
 6. //Tumaninah tugenah nyapikir / Pikir masing godos / Kumaula senang seneng hate / Tetelakeun ka kuring leutik / Titih masing rapih / Maksud mambrih rukun//
 7. //Poma ujang regepkeun pakeling / Masing atos-atos / Ama titip cangreud dina hate / Tarekahan ku lampah nu manis / Niscaya anakking / Dipiasih ratu//
 8. //Tah sakitu ama nya weweling / Poma ulah poho / Jeung kaanak lalaki awewe / Henteu lian ama titip diri / Nu gede nu leutik / Kusabab geus sepuh//
 9. //Pala Putra ajrih sami nangis / Teuyasa ngawalon / Lajeng bubar pada mulih bae / Kabumina pada masing-masing / Dua murangkalih / Kantun di kadaton//
 10. //Kasigegkeun eta murangkalih / Ramana carios / Dina yuswa saratus tahun the / Sewu dlapan ratus lima puluh hiji / Teu antara lami / Ngangluh lajeng pupus//
 11. //Geus dumugi ajali pinanggih / Karsana Yang Manon / Henteu panjang nu wapat dijereh / Tempat makam panggenan Winarni / Dipendemna deukeut / Nusa lengkong mashur//
 12. //Tigas tatas karangan didangding / Babad Situ Lengkong / Awal mula pusaka dijereh / Sapamendak dititik ditulis / Teu lepat teu kari / Sapiwejang sepuh//
 13. //Sembah baktos abdi kumaconggih / Medarkeun carios / Malar maksad keur pangemut bae / Sih pangaksa nu sami ningali / Kadang kulawargi / Mugi nuwun ma’lum//
 14. //Rehing abdi jalma kirang harti / Sakalangkung bodo / Tata-titi tindak kitu keneh / Margi tina teu sakola tadi / Kapalanggrang diri / Ditilar ku sepuh//
 15. //Kulawargi teu aya nu nolih / Dulur sami ropoh / Rama wapat masih budak keneh / Tacan aya tarekah pribadi / Matang pasang giri / Tina kirang umur//
 16. //Nembe umur dua welas warsi / Harita sayaktos / Tacan seep masih genah hate / Lain tina gilig edir pikir / Rilah ka Yang Widi / Dibadan sakujur//
 17. //Nuju umur tilu puluh warsih / Lajeng mindo enggon / Lami-lami pun kuwu seseleh / Kaleresan abdi jadi ganti / Pirempagna abdi / Sarengna pangagung//
 18. //Tahun sewu dlapan ratus leuwih / Tahun anu yaktos / Jeung sawidak dalapan nu nyande / Nyandang berkah salamet nya diri / Dumugi kiwari / Kadar ujud nangtung//
 19. //Ku etangan nyangking damel Gusti / Langkung tina paos / Tilu puluh dalapan teu geseh / Dumugi abdi nya nulis dangding / Babad nu didangding / Ieu kapiunjuk//
 20. //Titi mangsa tamat abdi nulis / Nuju pasaran pon / Kaleresan siang poe Senen / Sasih Juli ping sapuluh yakin / Salapan ratus muni / Sareng lima estu//
 21. //Nuju kaping opat welas muni / Desember sayaktos / Tahun sewu siapan ratus keneh / Kangjeng Srimaraja prantos masih / Sahiji medali / Tanda satya tuhu//
 22. //Sareng rumah tangga sim abdi / Desa nu kasohor / Di maparah lungguh kuwu keneh / Tawis Prajadinata pribadi / Sih pangaksa Gusti / Abdi kaulanun//

Kasambung ku para putra nu anom di dinya matuh.

TEMBANG XV
S I N O M

 1. //Konjuk Paduka bendara / Pinuji lenggah di Puri / Mangku rat di kawadanan / Mangkan kaharjaan distrik / Miwahna abdi-abdi / Wangkon tukebing Panjalu / Pang rungrung pangauban / Siang wengi gebal Gusti / Muga-mugana lajeng sapapaosna//
 2. //Mungelpung kasaning babad / Dikarang diracik dangding / Diserat didamel tembang / Nanging sakalangkung laip / Aksara raras deui / Dihari busuk balilu / Wantu sanes bujangga / Gan sanget gumantung ati / Tina maos titilar ka para putra//
 3. //Lain tina kumagungan / Atawi mambrih kapuji / Kuojah kana bujangga / Gan lumayan keur paripih / Ngaririh murangkalih / Tumutur ka putra putu / Nular rambat carita / Nyuprah ngalapis ngahiji / Ngaregepkeun carios jaman baheula//
 4. //Panuhun abdi Paduka / Teu sanes panyuprih hati Lian Gusti Maha Mulya / Lahirna sareat Gusti / Tina liring pangasih / Hibarna ka putra putu /
 5. Tumiba kaleksanan / Sinihan panuhun abdi / Tina margi tuna tangan kakolotan//
 6. //Sumangga Paduka ngasta / Saketi mugi katampi / Sahiji babad carita / Sadaya parantos salasih / Seep taya nu kari / Sapiwejang hibar sepuh / Sareng taya nu lepat / Yaktos sapamendak abdi / Munjuk sembah tawisna nu ngarang tembang//
 7. //Prantos kasebat di handap / Jajaran anu kawingking / Disebat sarta diserat / Nalagtag prantos ditulis / Taya sanesna nami / Sareng kapangkatan lungguh / Ku sadaya nu nyebat / Cungkul panjenengan aki / Patawisan panggenan desa Marenah//

 

Sumber : Mas Kumitir 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You May Also Like

Gaib & Spiritual

Di dalam ajaran Islam di jawa terdapat empat jenis nafas yaitu nafas, anfas, anfas dan nufus. Dalam bahasa Jawa diucapkan “napas, tanapas, anpas, nupus.”...

Religi

Pada suatu kesempatan lalu , saya di perkenankan untuk singgah di Trenggalek . Memang di bulan februari kemarin, saya dapat kesempatan untuk berlibur 3...

Wisata

Pantai Pucang sawit secara administratif berada di Desa Pucanglaban kec. Pucanglaban Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. Desa Pucanglaban berada di pesisir Samudera Hindia yang dipenuhi oleh...

Sastra

JANGKA RANGGAWARSITAN .I. JAKA LODANG, II. KALATIDA, III. SABDA TAMA, IV. SABDA JATI, V. KALITIDA PININGIT, VI. WEDATAMA PININGIT.   Ingkang ngimpun lan nyukani...

Translate »